Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri: Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği

Sevda Sahilli Birdir, Derya Toksöz, Kemal Birdir
2018 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Araştırmanın amacı, V. Uluslar arası Portakal Çiçeği Karnavalı'na katılanların karnavalın geliştirilmesi için önerilerinin neler olduğunu belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan içerik analizinden yararlanılmıştır. Katılımcıların karnavalın geliştirilmesine yönelik önerileri anket aracılığıyla toplanmış olup, içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların yarısından fazlasının daha önce düzenlenen karnavallara katılım gösterdiği
more » ... m gösterdiği belirlenmiştir. Karnaval ile ilgili yararlanılan bilgi kaynağının yarısından fazlasının "arkadaşlar ve aile" olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların karnavalın geliştirilmesi ile ilgili önerileri incelendiğinde en önemli vurgunun organizasyonun kalitesine yönelik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, "yerel ve ulusal basında tanıtım faaliyetlerinde bulunulması", "büyük şehirlerde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması", "karnavalın ilk yapıldığı yerde yapılması", "çevre düzenlemesine önem verilmesi", "karnavaldaki yiyecek-içecek ve hediyelik eşya fiyatlarının daha makul düzeyde olmasına" yönelik öneriler bulgulanmıştır. Sonuç olarak, karnavala katılanların önerileri (1) karnavalı düzenleyen organizasyon firmasına yönelik öneriler, (2) karnavalın tanıtımına yönelik öneriler, (3) karnavalın düzenlendiği yere ve alt-üst yapıya yönelik öneriler ve (4) fiyatlara yönelik öneriler şeklinde ele alınmış ve yorumlamalar yapılmıştır. Adana'da gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı ile ilgili katılımcıların karnavalın geliştirilmesine yönelik görüşlerinin ne olduğunun daha önce araştırılmamış olması çalışmanın orijinalliğini göstermektedir.
doaj:40ca2a0cbdf94ae1838632717ad1a148 fatcat:tw2dt4hsqfg6ribdujikjw4elm