KS. ZYGMUNT KLIMCZUK WT UWM Olsztyn

Studia Warmin´skie
2001 unpublished
RELIGIJNOS´C´POLAKO´WRELIGIJNOS´CRELIGIJNOS´C´RELIGIJNOS´C´POLAKORELIGIJNOS´C´POLAKO´RELIGIJNOS´C´POLAKO´W W CZASACH WŁADYSŁAWA REYMONTA I WSPO´ŁCZES´NIEWSPO´WSPO´ŁCZESWSPO´ŁCZES´NIE T r e s ´ c ´:-I. Religijnos´c´PolakóReligijnos´cReligijnos´c´Religijnos´c´Polakó w w czasach Władysława Reymonta.-II. Religijnos´c´PolakówReligijnos´cReligijnos´c´Religijnos´c´Polaków w czasach nam wspó łczesnych.-III. Kierunki przemian religijnos´cireligijnos´ci Polakó w.-Zuzammenfassung. Nie ulega
more » ... lega watpliwos´ciwatpliwos´ci, z e w zmieniajacych sie  warunkach społeczno-kulturo-wych zmienia sie  takz e religijnos´c´człowiekareligijnos´creligijnos´c´religijnos´c´człowieka, któ ra przejawia sie  w wierzeniach, je zyku, rytach, działaniach czy instytucjach. Przez religijnos´c´nalezreligijnos´creligijnos´c´religijnos´c´nalez y rozumiec´:rozumiec´: podzielany i spełniany przez grupe ludzi zbiór instytucjonalnych wierzen´,wierzen´, wartos´ciwartos´ci i symboli oraz zwiazanych z nimi zachowan´,zachowan´, które wynikaja z rozróz nienia rzeczywistos´cirzeczywistos´ci empirycznej i pozaempirycznej oraz z przyporzadkowania, co do znaczenia rzeczywistos´cirzeczywistos´ci empirycznej rzeczywistos´cirzeczywistos´ci pozaempiryczne 1. Pomimo, z e religijnos´códnosireligijnos´creligijnos´códnosi sie  do rzeczywistos´cirzeczywistos´ci pozaempirycznej (Bó g, sacrum), posiada takz e strone  zjawiskowa, zewne trzna z ycia religijnego: system wierzen´,wierzen´wierzen´, praktyk i zachowan´,zachowan´zachowan´, odnoszacych sie  do rzeczy s ´wie tych, któ re zespalaja ludzi w jedna wspó lnote  zwana Kos´ciołemKos´ciołem. Nalez y takz e dodac´,dodac´, z e religijnos´c´jestreligijnos´creligijnos´c´religijnos´c´jest nacechowana instytucjonalnie, społecznie i kulturowo, poniewaz  religia i społe-czen´stwoczen´czen´stwo sa w nieustannej interakcji. To, co dzieje sie w społeczen´stwiespołeczen´stwie, ma swoje odbicie w religijnos´cireligijnos´ci, i odwrotnie, to, co dzieje sie z wartos´ciamiwartos´ciami religijnymi, wpływa na stan s ´wiadomos´ci´wiadomos´ci społecznej 2. Zadaniem socjologa nie jest pouczanie, jak powinno byc´,byc´, ale opisanie tego, co jest, zrozumienie i wyciagnie cie pewnych wnioskó w dla przyszłos´ciprzyszłos´ci (tzw. prognoz społecznych). W literaturze socjoreligijnej przyjał sie  schemat, stanowiacy podstawe  do analizy przemian religijnos´cireligijnos´ci, oparty na dwó ch typach idealnych 3. Pierwszy z nich terminus a quo, be dzie stanowiła religijnos´c´Polakóreligijnos´creligijnos´c´religijnos´c´Polakó w z okresu z ycia Władysława Reymonta (1867-1925), drugi zas´terminuszas´zas´terminus ad quem, religijnos´c´Polakóreligijnos´creligijnos´c´religijnos´c´Polakó w w cza-sach nam wspó łczesnych. Przyjmujac za punkt wyjs´ciawyjs´cia model katolicyzmu za-mknietego (religijnos´c´tradycyjnareligijnos´creligijnos´c´religijnos´c´tradycyjna, ludowa), jaki ukształtował sie  w przeszłos´ciprzeszłos´ci i przenikał wszystkie s ´rodowiska społeczne w Polsce 4 , nalez y poznac´cechypoznac´poznac´cechy 1 W. P i w o w a r s k i, Socjologiczna definicja religii, Studia Socjologiczne 2(1974), s. 217. 2 J. M a r i a n ´ s k i, Religia a Kos´cióKos´ció ł w społeczen´stwiespołeczen´społeczen´stwie pluralistycznym. Polska lat dziewie c´-c´-dziesiatych, Lublin 1993, s. 5. 3 W. P i w o w a r s k i, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 281. 4 A. P a w e ł c z y n ´ s k a, Postawy ludnos´ciludnos´ci wiejskiej wobec religii, Roczniki Socjologii Wsi 8(1970), s. 71.
fatcat:t5rmumhigvgoxhzkn6dvux7hry