SLAVUTICH: FORMATION OF THE URBAN RESILIENCE CAPACITY IN THE CONDITIONS OF CURRENT CHALLENGES AND THREATS
СЛАВУТИЧ: ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТІЙКОСТІ МІСТА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

O.L. Dronova, Taras Shevchenko National University of Kyiv, O.Yu. Kononenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv
2019 Ukrainian geographical journal  
Мета публікації -представити результати дослідження процесів формування стійкості і адаптаційних механізмів розвитку міста Славутич, наймолодшого міста-супутника АЕС в Україні. Стійкість (англ. Resilience) полягає у здатності будь-якої системи повертатися до свого функціонального стану після неочікуваних впливів. У цьому контексті, стійкість міст (англ. Urban Resilience) передбачає здатність всіх складових міської системи зберігати чи швидко відновлювати власні функції в умовах їх порушень
more » ... непередбачуваних подій, а також можливості адаптуватися до змін. У результаті дослідження для Славутича систематизовано загрози та виклики соціально-економічного розвитку міста, а також відповіді на них з боку системи міського управління. Результати опитування мешканців міста забезпечили можливість узагальнити перцепційний вимір викликів і визначити перспективи формування потенціалу стійкості міста. Виявлено, що головні групи викликів включають: закриття Чорнобильської атомної електростанції і скорочення фінансування заходів на подолання наслідків аварії; низький рівень диверсифікації економіки та нестачу робочих місць для висококваліфікованих фахівців; тенденції старіння населення і зміну соціального складу населення, пов'язану з відтоком молоді і висококваліфікованих кадрів; територіальну відірваність міста від області; зношеність міської інфраструктури і житлово-комунального господарства; повільне впровадження ринкових механізмів. До відповідей на такі виклики віднесено заходи, пов'язані з ефективними практиками управління містом, стимулюванням інноваційної діяльності у сфері ядерної та альтернативної енергетики, енергозбереження, інформаційних технологій, культурномистецькими подіями, що свідчить про те, що система управління і планування міського розвитку активно формує адаптаційні механізми потенціалу стійкості Славутича, однак цей процес не завершений. Підхід до аналізу загроз і перспектив формування потенціалу стійкості молодого монофункціонального міста з унікальним походженням є новаторським, особливо зважаючи на те, що дуже обмежену кількість вітчизняних досліджень присвячено систематичному розгляду розвитку міст у плані концепції стійкості. Ключові слова: стійкість міста; атомоград; Чорнобильська атомна електростанція; виклики та загрози міського розвитку; опитування; Славутич. ISSN 1561-4980. Укр. геогр. журн. 2019, 3 (107) Славутич: формування потенціалу стійкості міста в умовах сучасних викликів та загроз communal services; slow introduction of market mechanisms. The responses include measures related to effective municipal management practices, stimulation of innovation in the field of nuclear and alternative energy, energy saving, information technologies, cultural and artistic events. It confirms that urban management and planning system is quite active for the development of adaptive mechanisms of the Slavutych resilience potential, but this process is not completed. An approach to the analysis of the threats and prospects of building the urban resilience potential of a young mono-functional city with a unique genesis is innovative, especially given that a very limited amount of domestic research is devoted to the systematic consideration of urban development in terms of the concept of resilience.
doi:10.15407/ugz2019.03.022 fatcat:iuoexgj4u5b7fms2ld3njsr7pq