NOISE-INDUCED HEARING LOSS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: A REVIEW

2020 Journal of hearing science  
Hearing loss is becoming more frequent, especially in developing and highly developed countries. Progressive hearing loss is commonly a result of noise. Sources are often found in industry, but they also occur as environmental noise associated with the use of various types of transport. In children and adolescents, the biggest threat is recreational noise, i.e. music on headphones, concerts, discos, and toys. Noise not only affects the hearing of children, weakening it and increasing
more » ... ity to hearing loss in later years, but it also has so-called extracoustic effects. These include disturbed sleep, concentration, aggressive behavior, stress, and anxiety. Hearing loss arising from noise primarily affects high frequencies, reducing the ability to understand speech. This causes, among others, problems with speech development, education, and communicating with peers, which is why it is important to prevent hearing loss and to diagnose the problem as soon as possible. The aim of this work was to present the most important information on hearing loss caused by noise in the environment of children, and to show the social extent of the problem. Streszczenie Niedosłuch spowodowany hałasem jest coraz częstszym zjawiskiem, przede wszystkim w państwach rozwijających się oraz w tych wysoko rozwiniętych. Niedosłuch jest skutkiem coraz powszechniej występującego hałasu. Jego źródłem jest najczęściej przemysł, lecz także jesteśmy narażeni na hałas środowiskowy między innymi podczas korzystania z różnego rodzaju środków lokomocji. W grupie dzieci i młodzieży największym zagrożeniem jest hałas związany z rekreacją, czyli słuchaniem muzyki przez słuchawki, koncertami, dyskotekami oraz zabawkami. Wpływa on nie tylko na stan słuchu dzieci -osłabia go oraz zwiększa prawdopodobieństwo powstania niedosłuchu w późniejszych latach, lecz także powstają tak zwane pozasłuchowe efekty działania hałasu. Obejmują one: zaburzenia snu, koncentracji, powstawanie zachowań agresywnych, stres oraz niepokój. Niedosłuch, który u dzieci i młodzieży powstał na skutek hałasu, dotyczy przede wszystkim częstotliwości wysokich, przez co obniżona zostaje zdolność do rozumienia mowy. Powoduje to między innymi problemy z rozwojem mowy, nauką w szkole, nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Dlatego tak ważne jest, by nie dopuszczać do możliwości powstania niedosłuchu oraz, jeśli wystąpi, jak najszybciej zdiagnozować problem. Celem pracy było przedstawienie najważniejszych informacji na temat niedosłuchu spowodowanego hałasem w środowisku dzieci i młodzieży oraz ukazanie tego zjawiska jako problemu społecznego, który można określić jako plagę dzisiejszych czasów. Słowa kluczowe: dzieci • hałas • niedosłuch • niedosłuch odbiorczy
doi:10.17430/jhs.2020.10.2.3 fatcat:is24wirbivbtnfdap3zv4ya4q4