Dipeptidyl Peptidase 4 [chapter]

Leona Wagner
2016 Encyclopedia of Signaling Molecules  
zamanda adenozin deaminaz bağlayan protein (ADBP) ya da T-hücre aktivasyon antijeni CD26 olarak da bilinmektedir. Bir serin ekzopeptidaz olan DPP-4; bir proteinin N-terminal dipeptitin en sonunda yer alan prolin, hidroksiprolin, dehidroprolin ya da alanin ayrılmasını katalizlemektedir. Enzim kanda, serbest ve bağlı olmak üzere iki formda bulunmaktadır. DPP-4'ün pek çok dokudaki yaygın dağılımı ve fizyolojik olaylarda rol almasına bağlı olarak çeşitli patolojik durumlarda da DPP-4 ekspresyonunda
more » ... PP-4 ekspresyonunda ya da aktivitesinde değişiklikler saptanmıştır. Bu patolojik durumlar: diyabet, psikonöroendokrin bozukluklar, otoimmün ve inflamatuar hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, hematolojik malignansiler, solid tümörlerdir. Plazmada değişen CD26/DPP-4 aktivitesi ya da derişimleri fizyolojik ve otoimmün çeşitli patolojik durumlarla ilgili bulunmuştur. Ayrıca tükürük, serebrospinal, sinoviyal sıvılar, folikül sıvısı, semen ve idrarda da DPP-4 aktivitesi bildirilmiştir.
doi:10.1007/978-1-4614-6438-9_101580-1 fatcat:3ig42ogodzgodffwgjsqjwk3wi