Anglų kalbos semantiniai skoliniai Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje

L. Pažūsis
1973 Kalbotyra  
Natūralūs pastovūs tiesioginiai lietuvių kalbos kontaktai su anglų kalba buvo ir tebėra vienas svarbiausių veiksnių, sąlygojančių specifinio lietuvių kalbos varianto vystymąsi Šiaurės Amerikos kontinente. Šių kontaktų pasekmės ypač akivaizdžios išeivių leksikoje. Angliškų skolinių apstu ne tik JAV bei Kanados lietuvių šnekamojoje, bet ir rašomojoje kalboje. Lingvistai paprastai skiria kelias skolinių rūšis. E. Richteris savo laiku nurodė tris pagrindinius svetimų leksinių elementų tipus: 1)
more » ... mentų tipus: 1) svetimos formos ir svetimo turinio skolinius, 2) svetimos formos skolinius savajam turiniui reikšti ir 3) svetimo turinio skolinius savąja forma 1 • Tokios skolinių klasifikacijos idėja, pagrįsta žodžio turinio ir formos skyrimu, atspindi pakankamai platų leksinės interferencijos supratimą. Tačiau tradicinėje kalbotyroje ilgą laiką buvo laikomasi vokiečių filologų įtei sinto skolinių skirstymo į Lehnw6rter ir Fremdw6rter, kuris ekstensyviems kalbų kontaktų tyrinėjimams pasirodė netinkamas. 1950 m. E. Haugenas iškėlė skolinių struktūrinės diferenciacijos idėją, pagrįstą morfemos importacijos ir substitucijos opozicija. Jis pasiūlė skirti tokius tris pagrindinius skolinių tipus: 1) importuotus žodžius arba tikruosius skolinius (loanwords), 2) dalinės substitucijos skolinius {loanblends) arba hibridus ir 3) substitucinius skolinius (loanshifts), t. y. vertinius ir :semantinius skolinius 2 • E. Haugeno pasiūlyta skolinių klasifikacija gali būti taikoma ne tik paprastiems, bet ir sudėtiniams leksiniams vienetams analizuoti. U. Vainraichas, apibendrindamas daugelio kalbų kontaktų tyrinėtojų patyrimą, nurodo du svarbiausius leksinės interferencijos tipus: 1) vienos kalbos leksinė morfema gali būti perkeliama į kitą kalbą ir 2) vienos kalbos leksinė morfema gali įgyti naują signifikatyvinę funkciją, būdingą kitos kalbos morfemai, turinčiai tapatingą turinį (sudėtiniams leksiniams vienetams būdingas dar mišrus leksinės interferencijos tipas)3. Tyrinėjant anglų kalbos leksinę interferenciją Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje, be abejo, susiduriama su tam tikrais sunkumais, susijusiais su šio reiškinio
doaj:cacf6047141a4f82b3aa275a2f01f856 fatcat:2em44vbqvze6baapkaqjzwr5qq