Audience Participation and Political Engagement in Europe: EU Elections and the Cases of Scotland and Catalonia in the Catalan Media (2014) Participació de l'audiència i compromís polític a Europa: eleccions europees i els casos d'Escòcia i Catalunya als mitjans catalans

Anna Tous-Rovirosa, Javier Díaz-Noci
2016 TRÍPODOS 2016 | 39 Trípodos   unpublished
The primary goal of this article is to contribute to research on the quality of and practices in the participation of active users of online media, specifically related to important, European-level political issues. Our text deals with trends which were detected surrounding political engagement and interest in politics during the campaign for the European Parliamentary elections held in May 2014. We focus on the questions of the Scottish referendum for independence, which was held in September
more » ... 014, and indirectly on the so-called 'Catalan question'. We use those issues not as topics to be analysed per se, but as a starting point to investigate the trends that arise in a country when users decide to participate actively through comments. In this sense, our proposal openly aims to use well-known techniques: content analysis of comments and in-depth semi-structured interviews with the edi-Aquest article té com a principal objectiu contribuir a la recerca sobre la qualitat i pràctiques de la participació dels usuaris actius dels mitjans digitals, i més concre-tament pel que fa a temes d'una certa importància política a Europa. El nostre text tracta de les tendències detectades al voltant del compromís i l'interès sobre la política durant la campanya a les elec-cions al Parlament Europeu de maig de 2014. Ens centrem, concretament, en qüestions que fan referència al referèn-dum sobre la independència d'Escòcia, que es va celebrar el setembre de 2014, i indirectament sobre l'anomenada "qües-tió catalana". Farem servir aquests temes no tant com a qüestions a ser analitza-des per se, sinó més aviat com a punt de partida per interrogar-nos sobre les tendències que encara es manifesten en un país mediterrani quan els usuaris de-cideixen participar activament a través de comentaris. La nostra proposta es
fatcat:kyqlc2mldbgktembla3n3bn6sq