The Relationship Between Diagnostic Efficiency of Bronchoscopy with Clinical and Radiological Findings in Pulmonary Sarcoidosis
Pulmoner Sarkoidoz Hastalarında Bronkoskopik Tetkiklerin Tanısal Etkinliği ile Klinik ve Radyolojik Bulguların İlişkisi

Nesrin ÖCAL, Hayati BİLGİÇ, Ergun TOZKOPARAN, Ömer DENİZ, Cengizhan AÇIKEL, Ergün UÇAR, Seyfettin GÜMÜŞ, Cantürk TAŞÇI
2015 Turkiye Klinikleri Archives of Lung  
Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Sarkoidozun kesin tanısı için histopatolojik incelemede kazeifikasyon göstermeyen epiteloid hücreli granülom yapısının gösterilmesi gereklidir. Bu açıdan; akciğer sarkoidozu kuşkusu olan tüm olgularda bronkoskopi endikasyonu mevcuttur. Seçilecek olan bronkoskopik tekniğin, olgunun klinik ve radyolojik özellikleri ile birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmada, olguların radyolojik yaygınlığı ve ağırlığı, klinik ağırlığı, laboratuvar tetkik sonuçları ile
more » ... oskopik tetkiklerin tanısal verimlilikleri arasında olası bir ilişkinin ortaya konması hedeflenmiştir. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : Değerlendirmeye alınan 103 hastanın PA akciğer grafisi, Toraks bilgisayarlı tomografi/yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografileri, spirometri, DLCO, arteriyel kan gazı tahlilleri, biyokimyasal tetkikleri, kötü prognoz kriteri varlığı, bronkoskopik işlemdeki biyopsi tekniği ve sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Bronkoskopi tanısal verimliliği %91,8 gibi yüksek bir değerde bulunmuştur. Mukoza biyopsisi, transbronşiyal biyopsi ve transbronşiyal iğne aspirasyonunun tek başlarına tanıya katkıları sırasıyla %12,2, %34,4 ve %8,8 olarak bulunmuştur. Transbronşiyal biyopsi tanısal verimliliği Evre 1 hastalarda Evre 2 hastalardaki kadar yüksek olup, tüm evrelerde en yüksek tanısal verimliliğe sahip yöntem olarak izlenmiştir. Radyolojik yaygınlık ile transbronşiyal biyopsi tanısallığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Mukozal lezyonu olan hastalardaki mukoza biyopsisi tanısal verimliliği anlamlı derecede yüksek izlenmiştir (p<0,05). Mukozal lezyon mevcudiyeti ve mukoza biyopsisi tanısallığının, klinik ve total radyolojik ağırlık ile aralarında anlamlı ilişki saptanmamakla birlikte, fissür çevresinde yer alan mikronodüller, mukoza biyopsisi pozitif olan grupta anlamlı derecede yüksek izlenmiştir (p<0,01). S So on nu uç ç: : Her bir tanısal bronkoskopik tetkikin tanıya tek başına katkısının mevcut olduğu göz önünde bulundurularak uygun hastalarda mümkün olduğunca her üç tetkiki de uygulamanın tanısal verimliliği artıracağı söylenebilir. Bu konuda daha geniş, çok-merkezli, prospektif çalışmalar ile sonuçlar geliştirilebilir. A An na ah h t ta ar r K Ke e l li i m me e l le er r: : Biyopsi; bronkoskopi; sarkoidoz A AB BS S T TR RA AC CT T O Ob bj je ec ct ti iv ve e: : Diagnosis of sarcoidosis can be made by histopathological confirmation of granulomas without caseification necrosis. Bronchoscopy is indicated in patients with pulmonary sarcoidosis suspicion. In this study, we aimed to identify if there is a relationship between clinical and laboratory findings, radiological extent and weight with diagnostic efficacy of bronchoscopy in pulmonary sarcoidosis. M Ma at te e-r ri ia al l a an nd d M Me et th ho od ds s: : Chest X-ray and thorax computed tomography/high-resolution computed tomography findings, spirometry, DLCO, arterial blood gas, biochemical test results, presence of poor prognosis criteria, bronchoscopic technique results of 103 patients were analyzed retrospectively. R Re es su ul lt ts s: : Diagnostic efficiency of bronchoscopy was significantly high (91.8%). Diagnostic contributions of solely mucosal biopsy, transbronchial biopsy and transbronchial needle aspiration were 12.2%, 34.4% and 8.8% respectively. The diagnostic efficiency of transbronchial biopsy in Stage 1 was as high as Stage 2, with the highest diagnostic efficiency in all stages among all bronchoscopic methods. On the other hand, lack of a significant relationship between total radiological extent with diagnostic efficiency of transbronchial biopsy was a remarkable finding. Diagnostic efficiency of mucosal biopsy in patients with mucosal lesions were observed significantly higher (p<0.05). No significant relationship was found between the presence of mucosal lesions and mucosal biopsy diagnostic efficiency with clinical and radiological weight. But, micro nodules located a round fissures are significantly more common in mucosal biopsy positive group (p<0.01). C Co on n-c cl lu us si io on n: : Considering the solely diagnostic efficiency of each bronchoscopic technique, application of all techniques together in appropriate case is likely to improve diagnostic efficiency. Our results may be improved with more comprehensive, multi-centered, prospective studies. K Ke ey y W Wo or rd ds s: : Biopsy; bronchoscopy; sarcoidosis T Tu ur rk ki iy ye e K Kl li in ni ik kl le er ri i A Ar rc ch h L Lu un ng g 2 20 01 15 5; ;1 16 6( (2 2) ): :3 31 1--9 9
doi:10.5336/archlung.2015-44183 fatcat:voykgptqxrdpto7xgirycsp2ba