Yumurta Tavuğu Yemlerinde Solvent Ekstrakte Aspir Küspesinin Soya Yağı İle Birlikte Kullanımının Performans, Yumurta Kalitesi ve Yumurta Sarısı Yağ Asitleri Kompozisyonu Üzerine Etkileri
The Effects of the Usage of Solvent Extracted Safflower Meal with Soybean Oil in the Laying Hen Diets on the Performance, Egg Quality and Egg Yolk Fatty Acid Composition

Engin YENİCE, Meltem GÜLTEKİN, Züleyha KAHRAMAN, Barış ERTEKİN
2018 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
How to Cite This Article Yenice E, Gültekin M, Kahraman Z, Ertekin B: The effects of the usage of solvent extracted safflower meal with soybean oil in the laying hen diets on the performance, egg quality and egg yolk fatty acid composition. Abstract This study examined the effects of the usage of solvent extracted safflower meal (SM) with soybean oil (SO) in laying hen diets. The experimental diets were prepared with 0 (control), 4, 8, and 12% SM, with the SO content being 0.3, 0.62, 1.9 and
more » ... 3, 0.62, 1.9 and 3.17%, respectively. A total of 216 ATAK-S hybrid laying hens were tested at between 22 and 52 weeks of age. No differences in liveability, body weight gain, egg production, egg weight and mass, feed intake, feed conversion ratio, and shape index were observed among the groups. SM at 4 and 12% increased eggshell breaking strength, SM at 8% increased eggshell thickness, and SM at 8 and 12% increased egg yolk colour, compared to the control. The addition of 8% SM decreased albumen height, and the addition of 4 and 8% SM decreased the Haugh unit, compared to the control and SM at 12%. SM supplementation at 12% increased vitamin E content of the egg yolk compared to other groups. As the SM and SO content of the diet increased, the amount of palmitic acid in the egg yolk decreased, while linoleic, linolenic and docosahexaenoic acids increased. We conclude that SM could be used to supplement the laying hen diets at a rate of up to 12%, together with SO, with no negative effects while simultaneously having a positive impact on egg quality. Öz Bu araştırma yumurta tavuğu yemlerinde solvent ekstrakte aspir küspesinin (SM) soya yağı (SO) ile birlikte kullanımının etkilerini incelemiştir. Deneme yemleri %0 (kontrol), 4, 8 ve 12 SM olacak şekilde hazırlanmış ve yemlerin SO içeriği, sırasıyla, %0.3, 0.62, 1.9 ve 3.17 olmuştur. Toplam 216 adet ATAK-S hibrit yumurtacı tavuk, 22-52 haftalık yaşlar arasında test edilmiştir. Gruplar arasında yaşama gücü, canlı ağırlık kazancı, yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve kütlesi, yem tüketimi, yem değerlendirme oranı ve şekil indeksi bakımından önemli farklılıklar gözlenmemiştir. SM'nin %4 ve 12 seviyeleri kabuk kırılma mukavemetini, SM'nin %8 seviyesi kabuk kalınlığını, SM'nin %8 ve 12 seviyeleri yumurta sarısı rengini kontrole göre artırmıştır. SM'nin %8 ilavesi ak yüksekliğini ve SM'nin %4 ve 8 ilavesi Haugh birimini kontrol ve %12 SM ye göre azaltmıştır. SM'nin %12 ilavesi yumurta sarısı E vitamini içeriğini diğer gruplara göre arttırmıştır. Yemdeki SM ve SO miktarı arttıkça, yumurta sarısındaki linoleik, linolenik ve dokosaheksaenoik asit miktarları artarken, palmitik asit miktarı azalmıştır. SM'nin, SO ile birlikte olumsuz etkileri olmaksızın yumurta tavuğu yemlerine %12 ye kadar ilave edilebileceği ve aynı zamanda yumurta kalitesi üzerine olumlu bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.
doi:10.9775/kvfd.2017.18961 fatcat:er2ihqjigzgtnaypkyigxoieni