Determination of Erythromycin, Spiramycin, Tilmicosin and Tylosin in Animal Feedingstuffs by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
Hayvan Yemlerinde Eritromisin, Spiramisin, Tilmikosin ve Tilosinin LC-MS/MS İle Tespiti

Artun YIBAR, Ali ÖZCAN, Mehmet Yılmaz KARACA
2014 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Detection of macrolides residues in animal feedingstuffs to ensure food safety is very important issue. For this purpose, a liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was developed and validated for the determination of residues of 4 macrolides (erythromycin, spiramycin, tilmicosin and tylosin) in animal feedingstuffs. Roxithromycin (ROX), a macrolide not used in veterinary medicine, was used as internal standard. The mass spectral acquisition was done in the positive-ion
more » ... n the positive-ion mode applying multiple reaction monitoring with the following ions (mass-to-charge ratio, m/z): m/z 837.4→679.2; m/z 734.4→576.2; m/z 422.4→174.1; m/z 869.1→696.1 and m/z 916.4→772.4 for roxithromycin (ROX), erythromycin (ERY), spiramycin (SPI), tilmicosin (TIL), and tylosin (TYL), respectively. Good repeatibility, reproducibility and recovery values was obtained. Average recoveries ranged from 98.9% (TIL) to 101% (ERY) and an overall mean of 99.9%. Method limits of detection (LODs) of ERY, SPI, TIL and TYL 5.1, 6.6, 6.7 and 7.5 µg kg-1 were achieved respectively. Method limits of quantification (LOQs) were 8.5, 11.1, 11.2 and 12.4 µg kg-1 for the same drugs, respectively. Satisfactory decision limits (CCα) and detection capabilities (CCβ) were also attained. The method is simple, rapid, sensitive and suitable for the simultaneous determination of macrolide antibiotics in animal feedingstuffs. Makrolid grubu antibiyotiklerin hayvan yemlerinde tespit edilmesi gıda güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli bir konudur. Bu amaçla, hayvan yemlerinde kullanılan 4 adet makrolid (eritromisin, spiramisin, tilmikosin ve tilosin)'in tespiti için sıvı kromatografi-tandem kütle spektrometrisi (LC-MS/MS) metodu valide edilerek kullanılmıştır. Roksitromisin (ROX), veteriner hekimlik alanında kullanılmayan bir makroliddir ve bu yüzden çalışmada iç standart olarak kullanılmıştır. Kütle spektrası uygulaması pozitif-iyon modunda ve çoklu reaksiyon izleme modunda gerçekleştirilerek, (kütle/şarj oranı, m/z) roksitromisin (ROX) için m/z 837.4→679.2; eritromisin (ERY) için m/z 734.4→576.2; spiramisin (SPI) için m/z 422.4→174.1; tilmikosin (TIL) için m/z 869.1→696.1 ve tilosin (TYL) için m/z 916.4→772.4 taranmıştır. İyi bir tekrarlanabilirlik, üretilebilirlik ve geri kazanım değerleri elde edildi. Hesaplanan ortalama geri kazanım değerleri %98.9 (TIL)'den %101'e (ERY) kadar değişmekle beraber, toplam ortalama %99.9 olarak gerçekleşti. Metodun tespit limitleri (LOD) ERY, SPI, TIL ve TYL için sırasıyla, 5.1, 6.6, 6.7 and 7.5 µg kg-1 olarak hesaplandı. Metodun sayı verilebilir limitleri aynı sırayla 8.5, 11.1, 11.2 and 12.4 µg kg-1 olarak gerçekleşti. Validasyon sonucunda belirtilen bu dört makrolid için memnun edici karar limitleri (CCα) ve karar verebilme kapasitelerine (CCβ) de ulaşılabildi. Validasyon sonuçlarına bakıldığında basit, hızlı, duyarlı ve uygun olan bu metot yukarıda belirtilen dört adet makrolid grubu antibiyotiğin hayvan yemlerinde aranmasında kullanılabilmektedir.
doi:10.9775/kvfd.2013.10365 fatcat:qn334dfvtbh45jdktlsbmemae4