Wpływ czasu i rodzaju rozpuszczalnika na efektywność ekstrakcji polifenoli z czarnej herbaty i właściwości przeciwrodnikowe otrzymanych ekstraktów

Beata Drużyńska, Marta Ciecierska, Dorota Derewiaka, Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Joanna Sułek, Rafał Wołosiak
2017 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych  
Streszczenie. Celem pracy było zbadanie wpływu rodzaju rozpuszczalnika i czasu prowadzenia procesu na efektywność ekstrakcji polifenoli oraz właściwości przeciwrodnikowe ekstraktów z czarnej herbaty. Ekstrakcję prowadzono w temperaturze pokojowej z użyciem pięciu rozpuszczalników: wody oraz 80-i 100-procentowych roztworów wodnych acetonu i metanolu w czasie 30 i 60 minut. W otrzymanych ekstraktach oznaczono zawartość polifenoli ogółem i katechin. Właściwości przeciwrodnikowe ekstraktów zbadano
more » ... etodą z wykorzystaniem kationorodników ABTS i stabilnych rodników DPPH. Określono również zdolności ekstraktów do chelatowania jonów żelaza(II). Zaobserwowano, iż najlepszym rozpuszczalnikiem do ekstrakcji związków polifenolowych jest 80-procentowy roztwór acetonu, a do ekstrakcji katechin -woda. Wszystkie badane ekstrakty posiadały zdolność do chelatowania jonów żelaza(II) i wykazywały aktywność przeciwrodnikową. Stwierdzono, iż wydłużenie czasu ekstrakcji powodowało nieznaczne zwiększenie wyekstrahowania związków polifenolowych oraz wzrost aktywności przeciwrodnikowej badanych ekstraktów. W większości nie były to jednak różnice istotne statystycznie. Słowa kluczowe: ekstrakcja, polifenole, aktywność przeciwrodnikowa, czarna herbata WSTĘP Polifenole to związki o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Działanie przeciwutleniające polifenoli przejawia się w zapobieganiu powstawania reaktywnych form tlenu, inaktywowaniu już istniejących rodników oraz w ich zdolności do chelatowania
doi:10.22630/zppnr.2017.591.39 fatcat:fmqdcnkrgze4rlwfbs5paklogu