Міжнародні організації у боротьбі з піратством

Анатолій Мишко
2019 Міжнародний науковий вісник  
Мишко Анатолій, студент 2-го курсу магістратури спеціалізації «Країнознавство» ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Науковий керівник : д.і.н., проф. Вовканич І.І. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У БОРОТЬБІ З ПІРАТСТВОМ У статті розглядається роль міжнародних організацій у боротьбі з піратством як злочином міжнародного характеру. Автор визначає актуальність проблеми і наголошує на необхідності вивчення досвіду боротьби та протидії цьому міжнародному злочину в межах багатонаціонального
more » ... нального співробітництва. Автор приходить до висновку, що вироблення відповідних міжнародних стандартів щодо піратства, закріплення їх у всеосяжному міжнародному договорі, резолюціях міжнародних організацій при відповідній волі держав має привести до уніфікації законодавств держав, однаковому підході до піратства у всьому світі і тим самим до підвищення ефективності протидії піратству. Ключові слова: піратство, міжнародні організації, універсальна юрисдикція, Конвенція про відкрите море, тероризм, транснаціональна злочинність. The article examines the role of international organizations in the fight against piracy as an international crime. The author determines the relevance of this problem and emphasizes the need to study the experience of fighting and counteracting this international crime within the framework of multinational cooperation. The author concludes that the development of relevant international standards of piracy, their enshrining in a comprehensive international treaty, resolutions of international organizations with the appropriate will of states should lead to the unification of state laws, the same approach to piracy around the world and thereby increase the effectiveness of countering piracy.
doi:10.24144/2218-5348.2019.1-2(19-20).230-244 fatcat:zkpyzvxap5fxxomxuieixtca5i