ЦІННІСНІ ЗАСАДИ НАРОДНОЇ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Андрій Орестович Фурдичко
2015 Вісник КНУКіМ Серія «Мистецтвознавство»  
Фурдичко Андрій Орестович, кандидат культурології, доцент кафедри фольклору, народно-пісенного і хорового мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв ЦІННІСНІ ЗАСАДИ НАРОДНОЇ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ У статі розглядаються ціннісні засади народної пісенної творчості, роль якої в складному процесі формування культури особистості вивчається через актуалізацію її значимості в життєдіяльності людини та отримує висвітлення через
more » ... лення через соціологічний, ідеологічний, морально-етичний та інші аспекти наукового пізнання. Наявність таких негативних явищ в сучасному суспільстві як конформізм, егоцентризм, розрив зв'язків моралі та політики пояснюються з позицій часткової втрати народної пісенної культури, недостатнім використанням гуманістичного потенціалу пісенної творчості в культурно-просвітницькому просторі. Ключові слова: пісня, пісенна творчість, народна пісенна творчість, пісенна культура, культура особистості, гуманістичний потенціал пісенної творчості. В статье рассматриваются ценностные основания народной песенного творчества, роль которого в сложном процессе формирования культуры личности изучается посредством актуализации его значимости в жизнедеятельности человека и получает освещение через социологический, идеологический, моральноэтический и другие аспекты научного познания. Наличие таких негативных явлений в современном обществе как конформизм, эгоцентризм, разрыв связей морали и политики объясняются с позиций частичной потери народной песенной культуры, недостаточным использованием гуманистического потенциала песенного творчества в культурно-просветительском пространстве. Ключевые слова: песня, песенное творчество, народная песенное творчество, песенная культура, культура личности, гуманистический потенциал песенного творчества. The valued principles of song folk culture are examined in the article, the role of that in the difficult process of forming of culture of personality is studied through actualization of her meaningfulness in the vital functions of man and gets illumination through, ideological, mental and ethical and other sociological aspects of scientific cognition. Presence of such negative phenomena in modern society as the conformism, the egocentrism of moral and politics are explained from positions of partial loss of the song folk culture , by the insufficient use of the humanistic potential of song work in a civilized manner-elucidative space. Key words: a song, the song work, the folk song work, the song culture, the culture of personality, the humanistic potential of song work. ЦІННІСНІ ЗАСАДИ НАРОДНОЇ ПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
doi:10.31866/2410-1176.32.2015.158731 fatcat:bbrihkksgjfoxlgutdkr5nkzhi