கொ.மா.கோதண்டம் நாவலில் சங்க கால மக்கள் வாழ்வியல் / The Life Style of the Sangam People in the Novels of Ko. Ma. Kothantam

திருமதி செ. செல்லப்பாண்டி / Mrs. C. Chellapandi, முனைவர் மு. சுதனா / Dr M.Suthana
2021 Zenodo  
One can understand that the Kurunji Land people live a life style of the Sangam People who lived amidst natural bountiness. The habits of the people have become into the cultural-tradition of the people. It may be called as heritage of a society. Knowing the life of the people belong to the Sangam Period corresponds to the life of them lived in ecological friendliness. From an anthropological point of view, the contemporary literatures have obtained the life of the people of the sangam period.
more » ... he purpose of Ko. Ma. Kothantam novels inform the people about the beliefs of the Kurunji (hill) people, hospitality, professional events and the other life matters that the people of the Sangam and the present people who lives in hilly regions.
doi:10.5281/zenodo.5812472 fatcat:3lviaa765za6hjzk6i5a23hxge