Stylus Romanae curiae in the Codex Law of the Catholic Church
Stylus Romanae curiae v kódexovom práve Katolíckej cirkvi

Vojtech Vladár
2020 Studia theologica  
Pojem "Rímska kúria" (curia Romana) sa začal pravidelne objavovať popri označení "posvätný lateránsky palác" (sacrum palatium Lateranense) v pápežských listinách od konca 11. storočia, keď sa pápežstvu začalo dariť v presadzovaní postulátov nezávislosti Cirkvi (libertas Ecclesiae) proti predstaviteľom svetskej moci. 1 Od toho času sa aj pápežský dvor vo svojej štruktúre čoraz viac podobal svetskému dvoru panovníka. V rámci nej dochádzalo k deľbe moci medzi jednotlivé orgány, ktoré v zásade
more » ... ktoré v zásade disponovali vlastnou zastupiteľskou mocou (potestas ordinaria vicaria) zverenou im pápežom. 2 Pápeži sa pri konštituovaní svojho administratívneho aparátu nechali ovplyvniť nielen vtedajšími svetskými vládcami, ale taktiež vládnou štruktúrou neskorej Rímskej ríše, ktorej model sa stal nie raz vhodný pre viditeľné vyjadrenie primátu Petra a jeho nástupcov. 3 Tieto procesy prebiehali na pozadí boja o investitúru, v ktorom sa pápežstvu napokon podarilo zvíťaziť uzavretím Wormského konkordátu (Vormatiae concordatus, r. 1222). Keďže v súvislosti s touto normatívnou zmluvou a úspešne presadenými postulátmi gregoriánskej * Príspevok je výstupom z vedeckého grantu APVV -17 -0022 s názvom "Rímsko--kánonické vplyvy na slovenské verejné právo".
doi:10.5507/sth.2020.004 fatcat:szmdk5uzhzgv3bkuzo4sspb4ia