Clinical Utility of a New Measurement Method for the Knee Extensor Strength with a Hand-Held Dynamometer
ハンドヘルドダイナモメーターを用いた新しい膝伸展筋力測定方法の臨床的有用性

Kentaro TOKUHISA, Kayo TSURUTA, Izumi UTO, Koji NAGINO, Youhei OKADA, Kouki IKUNO, Katsuhiko TAKATORI, Atsushi MATSUO, Makoto HIYAMIZU, Koji SHOMOTO
Rigaku ryohogaku  
doi:10.15063/rigaku.kj00004720517 fatcat:oa3vrhr425fs7egti7xt6fli4u