A MAGYAR PÁRTFEJLŐDÉS TÖRTÉNELMI PERSPEKTÍVÁBAN: ÚJ HIPOTÉZISEK

Csizmadia Ervin
unpublished
(tudományos fõmunkatárs, MTA PTI) ÖSSZEFOGLALÓ A szerző igyekszik új szemléletben tárgyalni a pártok és a pártrendszer problémáját. Elő-ször bemutatja, hogy a hazai politikatudományi irodalom az elmúlt húsz évben elsősorban a közelmúltra és a jelenre koncentrálva elemezte a pártok működését, majd a nemzetközi irodalomnak a távolabbi múltat (a pártok állandóságát és adaptációját) vizsgáló ágához kapcsolódva elemzi a magyar pártpolitika százötven éves tradícióit. A dolgozat középpont-jában annak
more » ... éppont-jában annak a hipotézisnek az igazolása áll, hogy a régi tradíciók nem pusztán felszínesen, hanem meghatározó módon vannak jelen a jelenlegi pártpolitikában: az intézményes el-rendeződésben és a pártok egymáshoz való viszonyában. A tanulmány bizonyítja, hogy Magyarországon 1994 és 2009 között a demokratikus pártversenyben erőteljesen megje-lentek a távolabbi múltban kialakult intézményi és mentális determinánsok, s igazából ezek adják meg a hazai pártfejlődés sajátos, e történelmi összehasonlítás és látásmód híján sok-szor érthetetlennek tűnő színezetét. A szerző végül külön is felhívja a politikatudományi közösséget a pártkutatás történeti dimenziójának megerősítésére. Kulcsszavak: pártok pártrendszer pártfejlődési trendek innovativitás történeti nézőpont A nyugat-európai politikatudományban régóta jelen van a pártok változásai-nak történeti perspektívájú elemzése, a magyar politikatudomány azonban ed-dig viszonylag kevéssé aknázta ki a távolabbi múltat, nem vizsgálta behatóan az 1867 utáni modern magyar pártfejlődés különféle aspektusait, holott a je-lenlegi magyar pártok versenyének megértéséhez jó támpont lehet a múlt, az-az valamiféle nézőpont-váltás, a jelen-és közelmúlt-centrikus megközelítés helyett egy a távolabbi történelmi dimenzióra is fókuszáló szemléletmód. Az alábbi dolgozatban egy ilyen nézőpont-váltást szorgalmazok, miközben termé-sze tesen igyekszem majd pontosabban is specifi kálni a távolabbi múlt hasz-nosíthatóságának programját a hazai pártok és a pártrendszer kutatásában, ami a legkevésbé sem felszínes történeti analógiák keresését és erőltetett ak-tualizálását jelenti, hanem olyan politikai, pártszerkezeti strukturális és intéz-ményes tényezők, valamint magatartás-és cselekvési módok azonosítását és leírását, amelyek haszonnal segíthetnek hozzá a mai pártverseny jobb megér-téséhez is. Politikatudományi Szemle XVIII/4. 7-33. pp. © MTA Politikai Tudományok Intézete
fatcat:fbkna3c7ezadlon2vmvcmhewk4