BLOKELİ KUYRUK AĞLARININ ÇIKTI HIZI ANALİZİ

Ahmet HASKÖSE
2020 Journal of International Social Research  
Öz Kuyruk teorisi, stokastik sistemlerin modellenmesi ve analiz edilmesinde çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde üretim, iletişim ve bilgisayar sistemleri gibi çoğu gerçek hayat sistemleri, kuyruk ağları olarak adlandırılan çok aşamalı kuyruk sistemleri ile temsil edilmekte ve modellenmektedir. Birim zaman başına sistemde işlenen ürün sayısı olarak tanımlanabilen çıktı hızı, stokastik sistemlerin analiz edilmesinde yaygın olarak kullanılan performans ölçütlerinden birisidir. Çıktı
more » ... hızı analizin, bir sistemin tasarımı ve planlanması bakımından önemli bir role olması nedeniyle çalışmada kuyruk ağı topolojisi ve kuyrukların bekleme alanı kapasitelerinin sistem çıktı hızı üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, blokeli kuyruk sistemlerinin çıktı hızı analizi için sıralı, ayrışan-bileşen ve yapılandırılmamış olmak üzere üç farklı kuyruk ağı topolojisinde 5, 10 ve 15 birim olmak üzere üç farklı kuyruk kapasitesi deneysel olarak incelenmektedir. Sistem çıktı hızının kuyruk ağı topolojisi ve kuyruk kapasitelerinden etkilendiği görülmekle birlikte, sistemin performansının ağ topolojisi bakımından daha fazla duyarlılığa sahip olduğu bir başka ifadeyle daha fazla etkilendiği anlaşılmaktadır. Abstract Queueing theory has been widely used in modelling and analysis of real-life stochastics systems. Today, most real-life systems such as manufacturing, communication and computer systems are represented and modeled by multistage queuing systems called queuing networks. Throughput is the number of products processed in a system per unit time, and is one of the key performance indicators in the analysis of stochastic systems. This study aims to investigate the effect of the configuration of queuing network and buffer capacities of queues on throughput of the system which have an important role in design and planning of a system. For this purpose, three different queue capacities of 5, 10 and 15 units in three different queue network configurations namely tandem, split-merge and arbitrary are examined for throughput analysis of queuing networks with blocking. It is seen that the throughput is affected by the queue network configuration and queue capacities. However, the experimental results suggest that throughput is the more sensitive to the configuration of queueing network.
doi:10.17719/jisr.11183 fatcat:lz4a2uinpre4vphvii2ssyn2nu