WPŁ YW ZMIENNOŚ CI KOSZTÓW SIŁ Y ROBOCZEJ NA OPŁ ACALNOŚ ĆPRODUKCJI OWOCÓW JAGODOWYCH The influence of labour costs variability on profitability of berries production

Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa I Kwiaciarstwa Tom
2008 unpublished
In the years 2001-2007 studies were conducted on the effectiveness of berries production in 26 horticultural farms of middle-eastern Poland. The work analyzes in details labour expenditures in farmsteads dealing with market fruit-growing production. Farms were divided into two groups, which strawberries and raspberries are producing. For particular groups total labour expenditures, share of expenditures on own and hired labour were determined and a structure of labor expenditures was presented.
more » ... ures was presented. WSTĘ P Praca jest jednym z czynników produkcji, który ma istotny wpł yw na efektywnoś ći konkurencyjnoś ćgospodarstw ogrodniczych. Wzajemne relacje pomię dzy pracą , ziemiąa kapitał em okreś lająróż ne techniki wytwarzania, a zarazem stwarzają moż liwoś ci do poszukiwania ich najbardziej efektywnych kombinacji. Z jednej strony zmiany w poziomie i strukturze nakł adów czynników produkcji sągł ównym sposobem na poprawę ich produktywnoś ci, czyli efektywnoś ci gospodarowania
fatcat:4dtdojmaavbepduabpqxmgbe6m