Yabancı dil öğretiminde ders gözlem uygulamalarının kalite güvencesi çalışmalarına katkısı

Recep Özbay
2009 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi  
Yabanc› dil ö¤retiminde uluslararas› ölçekte kalitesi güvence alt›na al›nm›fl bir yap›n›n oluflturulmas›, öncelikle bu alanda istihdam edilen ö¤retmen/ö¤retim elemanlar›n›n sahip olduklar› mesleki yeterliklerin yükseltilmesi ile sa¤lanabilir. Yabanc› dil ö¤retimi yapan e¤itim kurumlar›n›n, kalite güvencesi ve akreditasyon çal›flmalar› kapsam›nda yürütmeleri gereken bir dizi akademik, teknik ve idari çal›flma içinde ders gözlemleri de yer almaktad›r. Ders gözlem uygulamalar›n›n ö¤retim sürecinin
more » ... önemli bir parças› oldu¤una yönelik bilimsel vurgular kuvvetlenerek artmaktad›r. Ö¤retmen/ö¤retim elemanlar›n›n s›n›f içi mesleki etkinlikleri di¤er meslektafllar› taraf›ndan gözlenebilir ve de¤erlendirilebilir süreçler olmal›d›r. Amac› ve kapsam› do¤ru belirlenmifl ders gözlemleri, bir taraftan sürdürülebilir yabanc› dil ö¤retimi anlay›fl›n›n geliflmesine, di¤er taraftan da e¤itim-ö¤retim programlar›n›n daha saydam hale gelebilmesine önemli katk›lar sa¤layacakt›r. Ders gözlem uygulamalar› ile ö¤retmen/ö¤retim elemanlar›n›n denetimi de¤il, aksine onlar›n mesleki dayan›flma içinde, ça¤dafl yabanc› dil ö¤retimi ölçütleri do¤rultusunda geliflimleri amaçlanmaktad›r.
doaj:d224a81c79af4084a0d05a7c70f51d56 fatcat:23kxeowzozdydfpenwnucc7mtm