Application status and future of multi-scale numerical models for lithium ion battery

Cheng Yun, Li Jie, Jia Ming, Tang Yi-Wei, Du Shuang-Long, Ai Li-Hua, Yin Bao-Hua, Ai Liang
2015 Wuli xuebao  
2) (湖南艾华集团股份有限公司, 益阳 413002)
doi:10.7498/aps.64.210202 fatcat:7mkskotxm5cvplvc6kbcva4qnq