Superior separation performance of ultrathin gelatin films

Li Shi, Qing Yu, Hubiao Huang, Yiyin Mao, Jiahuan Lei, Zhizhen Ye, Xinsheng Peng
2013 Journal of Materials Chemistry A  
doi:10.1039/c2ta00130f fatcat:d6pmfm7fkvbh7gobuoc3cshc4y