Elektronik iletişim çağı ve oluş(turul)makta olan yeni( ) toplum düzeni üzerinde küresel toplum mühendisliği etkisi

İrfan Paçacı
2014 Marmara İletişim Dergisi  
Özet Günümüz toplumlarının siyasal yapılarının anlaşılmasında "iletişim düzeni" ve "medya" ile "demokrasi" arasındaki ilişki önemli bir göstergedir. 1980'lerden itibaren sosyal bilim çalışmalarında temel analiz şablonu olarak yaygın biçimde kullanılmaya başlanılan küreselleşme olgusu, değişimlerin tetikleyicisi olarak yeni bir dünya düzeni oluşmasına neden olmuştur. Bu kapsamda radikal dönüşümlerin gerçekleştiği alanlardan biri olan, medya ve kitle iletişim araçları, bilgi toplumuna geçiş
more » ... ni yaşayan siyasal ve sosyal yapıları şekillendirmede önemli bir etkiye sahip olmuştur. İletişim devrimi ile birlikte uydu ve internet teknolojisinin yarattığı ürünler yeni bir iletişim ortamı oluşturarak süratle günlük yaşama girmiştir. Küresel iktidarın uygulamaya koyduğu politikalar yoksulluk ve savaşın küreselleşmesini beraberinde getirmiş, insan hakları ihlalleri de küresel anlamda artış göstermiştir. Küreselleşme ve elektronik devrim ekseninde ortaya çıkan gelişmelerin ürettiği ekonomik, politik ve sosyolojik sebeplerin yeniden oluş(turul)makta olan yeni (!) toplum düzeninde insanlığı bekleyen ve halen maruz kaldığı, "dönüşüm" olarak nitelendirilen gelişmeler, eleştirel bir bilgi metodolojisinin kurulmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Makale bu perspektife katkı sunmak üzere tasarlanmıştır. Electronic communications engineering effect of age and the global community Abstract To understand the political structure of our society today "contact order", "media", and "democracy" are important indicators. Since the 1980s, fundamental analysis in social science studies has started to be used widely as a template phenomenon of globalization as the trigger of change has led to the formation of a new world order.
doi:10.17829/midr.20142110297 fatcat:dhonpdleybe4rkgwpw4segwype