Post-discharge Learning Needs of Patients Undergoing Open Heart Surgery
Açık Kalp Cerrahisi Geçirecek Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenme Gereksinimleri

Merve GÖKÇEN, Çiğdem KÖÇKAR
2018 Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences  
eart Disease is the leading cause of death worldwide. As stated in the World Health Organization (WHO, 2016) report, these diseases cause 17.9 million deaths per year. Medications as well as surgical treatments are used in the treatment of heart diseases caused by many factors such as age and genetic factors. 1,2 Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2018;30(3):113-9 113 Post-discharge Learning Needs of Patients Undergoing Open Heart Surgery A AB BS ST TR RA AC CT T O Ob bj je ec ct ti iv ve e: :
more » ... ec ct ti iv ve e: : Understanding the learning needs of patients who have undergone open heart surgery is important in establishing the training program. It is known that sociocultural differences affect patient learning needs. Even in different regions in the same country, the learning needs of these patients can change. The aim of this study was to investigate the learning needs of hospitalized patients who have undergone open heart surgery. M Ma at te er ri ia al l a an nd d M Me et th ho od ds s: : Descriptive design was adopted using a questionnaire survey that included the Patient Learning Needs Scale (PLNS) and sociodemographic and clinical datasheets. 148 patients participated in the study. R Re es su ul lt ts s: : The end of the study, it was determined that the areas where the patients needed the most information were related to the areas where the surgical wound care, the effect of the operation on the activities of the operation, how and when to use the drugs and when to take a bath. Additionally, the difference between the groups in mean of total scores of scale and the feelings about the situation, treatment and complications, life quality subscales were significant. C Co on nc cl lu us si io on n: : This study supports the necessity of carefully prioritizing patient education topics in line with patient learning needs. Patient learning needs to be individually based, and learning needs must be determined in order to meet the needs of patients. K Ke ey yw wo or rd ds s: : Open heart surgery; patient education; learning needs Ö ÖZ ZE ET T A Am ma aç ç: : Açık kalp cerrahisi geçiren hastaların öğrenme ihtiyaçlarını anlamak, eğitim programının oluşturulmasında önemlidir. Sosyokültürel farklılıkların hasta öğrenme ihtiyaçlarını etkilediği bilinmektedir. Aynı ülkede farklı bölgelerde bile hastaların öğrenme ihtiyaçları değişebilir. Bu araştırmanın amacı açık kalp cerrahisi geçiren hastanede yatan hastaların öğrenme ihtiyaçlarını araştırmaktır. G Ge er re eç ç v ve e Y Yö ön nt te em ml le er r: : Tanımlayıcı nitelikte yapılan araştırmada veriler Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği (HÖGÖ) ve Sosyodemografik Özellikler Formu ile toplanmıştır. Araştırmaya 148 hasta katıldı. B Bu ul lg gu ul la ar r: : Araştırma sonucunda, hastaların en çok bilgiye ihtiyaç duydukları alanların cerrahi yara bakımı, ameliyatın yaşam aktivitelerine etkisi, ilaçların nasıl ve ne zaman kullanılacağı ve ne zaman banyo yapılacağı ile ilgili olduğu saptandı. Ayrıca toplam öğrenme gereksinimi, duruma ilişkin duygular, tedavi ve komplikasyonlar, yaşam kalitesi alt boyutlarında da gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu görüldü. S So on nu uç ç: : Bu çalışma hasta eğitimine hasta öğrenim gereksinimleri doğrultusunda dikkatlice öncelik verilmesi gerekliliğini desteklemektedir. Hasta eğitiminin bireysel temelli olması, hastaların ihtiyaçlarını karşılaması için öncelikle öğrenme gereksinimlerinin saptanması gereklidir. A An na ah ht ta ar r K Ke el li im me el le er r: : Açık kalp cerrahisi; hasta eğitimi; öğrenme gereksinimleri
doi:10.5336/cardiosci.2018-62256 fatcat:5ctp7xw4bjbx3gd5bmhikulowq