Мотивація підлітків до занять спортом

Svitlana Kalytka, Viktor Rebryna, Andrii Bukhval, Volodymyr Tarasiuk, Oleksandr Hrabovskiy
2016 Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві  
Мотивація підлітків до занять фізичною культурою й спор­том на сьогодні є однією з найбільш актуальних со­ціально-педагогічних проблем. Си­сте­ма освіти потребує якісного та інноваційного підходу до по­треб людини, формування стійких мотивацій до фізкуль­турно-спортивної діяльності як важливої складової час­ти­ни здорового способу життя й позитивної соціальної пове­дінки. Завдання статті – дослі­дити мотиви, які спонукають підлітків до занять фізичною культурою та спортом. У до­слід­женні
more » ... овували ме­то­ди теоретичного аналізу науко­вої, методичної, спе­ціаль­ної літератури, узагальнення прак­тичного досвіду з цієї теми та анкетування. У дослідженні взяли участь підлітки 12– 16 років (56 дівчат і 43 хлопці), які займаються різними вида­ми спорту. Нами встановлено, що мотивація – один із най­важливіших компонентів у процесі організації навчальної діяльності. Підлітки керую­ться різноманітними мотивами, се­ред яких найбільш важливі – підвищення рівня фізичної під­готовленості у 88,37 та 62,50 % опитаних (для юнаків і дівчат); покращити стан здоров'я – 88,37 та 69,64 %; розвивати фізичні якості – 86,05 і 62,50 %; отримувати задоволення від рухової активності – 74,42 та 46,43; отримувати гармоній­ність тілобудови – 67,44 й 35,71 %. Достатньо високий рівень спор­тивної мотивації в опитаних нами підлітків, про що свід­чить бажання брати участь у змаганнях 67,44 і 55,36 % (для юнаків і дівчат); досягти висо­ких результатів у спорті – 62,79 та 60,71 %; стати чемпіоном області – 60,47 та 33,93 %; стати чемпіоном України – 62,79 і 57,14 %; стати чем­піоном світу, Олімпійських ігор – 60,4 й 58,93 %; навчи­тися виховувати вольові якості – 65,12 та 60,71 %, що є не­обхідною передумовою само­стверд­ження й досягнення по­ставленої мети.
doaj:f55d1eac1fe04c8f8a4f5d4075307a43 fatcat:gopqs3per5aejpvyqubqma4weu