Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains and Frequency of Metallo-beta-lactamases

C. Elif Ozturk, Emel Caliskan, Idris Sahin
2011 ANKEM Dergisi  
ÖZET Antipsödomonal antibiyotiklere gelişen yüksek oranda direnç, karbapenem kullanımının artmasına ve böylece karbapenemaz üreten suşların seçilmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada, Mayıs-Ekim 2010 tarihleri arasında hastanemizde izole edilen 100 Pseudomonas aeruginosa suşunun çeşitli antibiyotiklere direnç oranları ve imipenem dirençli suşlarda metallobeta-laktamaz (MBL) enziminin varlığı araştırılmıştır. Bakterilerin tiplendirilmesinde standart yöntemler ve/veya API ID 32 GN (bioMérieux,
more » ... N (bioMérieux, Fransa) sistemi kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılıkları CLSI standartlarına göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. MBL varlığını saptamada E-test (E-test MBL, AB Bio Disk, İsveç) yöntemi kullanılmıştır. Hastanemizde P.aeruginosa suşlarında sefepime % 60, seftazidime % 45, gentamisine % 23, imipeneme % 18, siprofloksasine % 13, piperasiline % 11, piperasilin-tazobaktama % 8, amikasine % 7 oranlarında direnç saptanmıştır. İmipenem dirençli 18 suşun 5 (% 28)'inde MBL varlığı tespit edilmiştir. Antipsödomonal tedaviye karar verirken, antibiyotik duyarlılık paterninin belirlenmesinin ve imipenem dirençli suşlarda MBL araştırılmasının önemli olduğu düşünülmüştür. Anahtar sözcükler: antibiyotik direnci, metallo-beta-laktamaz, Pseudomonas aeruginosa SUMMARY Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains and Frequency of Metallo-beta-lactamases High rates of resistance to antipseudomonal antibiotics result in increase of carbapenem use and thus the selection of carbapenemase-producing strains. In this study, 100 Pseudomonas aeruginosa strains isolated between May to October 2010 were tested for the resistance to various antibiotics and for the presence of metallo-beta-lactamase (MBL) in imipenem-resistant strains. Strains were identified by standard methods and/or API ID 32 GN (bioMérieux, France) identification systems. The antibiotic susceptibilities of the strains were investigated by Kirby-Bauer disk diffusion method according to CLSI criteria. E-test (E-test MBL, AB Bio disk, Sweden) method was used for detecting the presence of MBL. Resistance rates were found as 60 % to cefepime, 45 % to ceftazidime, 23 % to gentamicin, 18 % to imipenem, 13 % to ciprofloxacin, 11 % to piperacillin, 8 % to piperacillin-tazobactam, 7 % to amikacin. Metallo-beta-lactamase production was detected in 5 (28 %) of 18 of imipenem resistant P.aeruginosa strains. When deciding of antipseudomonal treatment, determination of antibiotic susceptibility pattern and MBL at imipenem resistant strains are thought to be important.
doi:10.5222/ankem.2011.42 fatcat:jxmrnd27gvaizkfddafdmu5zf4