Właściciel Psałterza floriańskiego w pierwszej połowie XV wieku

Miłosz Sosnowski
2020 Studia Źródłoznawcze Commentationes  
Miłosz SOSNOWSKI https://orcid.org/0000-0002-1517-6979 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Właściciel Psałterza fl oriańskiego w pierwszej połowie XV wieku * Zarys treści: Proweniencja Psałterza fl oriańskiego (Warszawa, BN, 8002 III) aż po połowę XVI w. pozostaje nieznana. Informuje o niej jednak wytarta zapiska własnościowa z XV w. na k. Iv, rzadko wspominana w badaniach. W artykule przedstawiam odczyt i interpretację tej notki. Wskazuję też na jeszcze jeden kodeks (Wiedeń, ÖNB, Cod.
more » ... 1352) posiadający identyczną zapiskę. Wedle przedstawionej identyfi kacji, właścicielem obu ksiąg był patrycjusz budziński Jan z Lipan (zm. 1438/1440). Przedstawiam krótki życiorys tej postaci oraz stosunki wiążące go z Królestwem Polskim. Ostatnia część pracy dotyczy znaczenia tej identyfi kacji dla dalszych badań nie tylko nad wtórną historią Psałterza, ale też nad etapami jego powstawania. Abstract: The Saint Florian Psalter (Warsaw, BN 8002 III) is the oldest existing Polish psalter, of unknown provenance until the 1550s. An erased owner's note from the fi fteenth century (f. Iv) has been largely omitted in research. The article presents this note as well as an identical one in another codex (Vienna, ÖNB, Cod. 1352). What follows is an identifi cation of the owner, Hans Siebenlinder (d. 1438/1440), an eminent patrician of Buda. A short resume traces his activities in Hungary, and is followed by an overview of his contacts with the Kingdom of Poland. The last part of the article presents the importance of this identifi cation for future research into the history of the Psalter but also into the phases of its creation. Słowa kluczowe: Psałterz fl oriański, Jan z Lipan, Buda w średniowieczu, kontakty polsko-węgierskie, proweniencja rękopisu
doi:10.12775/sz.2020.04 fatcat:46p2ck6qdzhmhfrmh4jvibmmdm