Między uniwersytetem a rynkiem. Tłumacz języka hiszpańskiego w Polsce w świetle wyników badań ankietowych

Joanna Albin
2013 Rocznik Przekładoznawczy  
MIĘDZY uNIWERSYTETEM a RYNkIEM. Tłu-MaCZ jĘZYka hISZPańSkIEgO W POlSCE W ŚWIETlE WYNIkóW baDań aNkIETOWYCh Zarys treści: Referat omawia wstępne wyniki pierwszego badania przeprowadzonego w grupie zawodowej tłumaczy języka hiszpańskiego. Przy pomocy kwestionariusza opartego na introspekcji uzyskano dane na temat różnych aspektów działalności zawodowej tłumaczy: wykształcenia, aktualnej kompetencji tłumaczeniowej, a także metod pracy, czynników afektywnych, prestiżu, poczucia własnej skuteczności
more » ... oraz sukcesu zawodowego. Jednym z centralnych zagadnień badania była konfrontacja wykształcenia tłumaczy z realiami rynku pracy. N iniejsza praca przedstawia część wyników badania przeprowadzonego wśród tłumaczy języka hiszpańskiego w Polsce. Celem badania było scharakteryzowanie profilu zawodowego tłumacza hiszpańskiego, z uwzględnieniem szerokiego spektrum zjawisk i aspektów. Brano pod uwagę m.in. ukończone studia, dodatkowe wykształcenie zawodowe, oddziaływanie rynku, czynniki afektywne i motywacyjne, zewnętrzne i wewnętrzne normy oraz samokierowanie. Ponieważ zakres tych zjawisk jest ogromny, przyjęto dla wszystkich wspólną porządkującą perspektywę. Jest nią samokształcenie tłumaczy zawodowych jako proces warunkowany społecznie i kierowany przez tłumacza. Pojmujemy zatem tłumaczenie nie jako produkt, ale jako proces autodydaktyczny, przebiegający w umyśle i emocjach tłumacza, w interakcji z otoczeniem. Skupiamy się na konsekwencjach, które wykonanie zadania tłumaczeniowego ma dla samego tłumacza. Obrana metodologia zgodna jest z założeniem konstruktywizmu epistemologicznego, według którego wiedza nie jest rzeczywistością istniejącą ROCZNIK nr 8.indb 17
doi:10.12775/rp.2013.001 fatcat:tl3ibi6nwneu3nfou5ptzul3cy