CODE-POETRY: INTERPRET ME IF YOU CAN

O. О. Pozharytska
2021 "Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University", Series: "Philology. Journalism"  
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова ПОЕЗІЯ-КОД: РОЗТЛУМАЧ МЕНЕ, ЯКЩО ЗМОЖЕШ У наш час література вступила в цифрову еру, що передбачає використання цифрових медіа та комп'ютерних технологій. Хоча початок цієї ери можна побачити у зростанні популярності протоколів HTTP та мови гіпертексту HTML, вона зобов'язана своїм розквітом Flash-анімації та веббраузерам, що підтримують аудіо-та візуальну наочність. Сьогодні можна виокремити цифрову прозу, поезію та драму. У статті автор
more » ... у. У статті автор зосереджує увагу на одному з жанрів цифрової поезії, а саме -на кодопоезії. Метою дослідження є розкриття структурних, композиційних і комунікативних особливостей поезії-коду. Безпосередні завдання роботи було мотивовано її метою й містили визначення терміна поезії-коду, з'ясування її культурно-історичного походження та проведення поверхневого та глибокого аналізу коду такого вірша, щоб довести гіпотезу про необхідність знань комп'ютерного коду для повного розуміння творів цього жанру. Ретельний двобічний аналіз віршів-кодів дав змогу зробити такі висновки. Хоча для більшості інших жанрів цифрової літератури та поезії використання комп'ютера для виконання твору мистецтва є обов'язковим, вірші-коди не потребують цифрових пристроїв як таких. Вони можуть читатися людьми або виконуватися комп'ютером як програми, характеризуватися інтерактивністю або ні. У будь-якому разі неможливо правильно інтерпретувати вірш-код так, як це мав на увазі автор, без хорошого знання коду програмування. Семантика та ідейна спрямованість вірша без нього будуть або неповними, або просто зміненими. Цей подвійний характер поезії-коду не тільки дає змогу виділити її у специфічний жанр цифрової поезії, але також уможливлює розуміти її як двошарову побудову, де розуміння її семантики та ідеї пересічним читачем взаємодіє з другим рівнем абстракції -глибинним її розумінням програмістом, у результаті чого створюється нова ментальна конструкція, ширша та глибша за значенням за кожне з цих розумінь. Ключові слова: цифрова поезія, структурні особливості кодових віршів, кодовий вірш, код програмування, цикл, змінна, абстракція. Постановка проблеми. Сучасний період розвитку літератури можна справедливо вважати цифровим, адже не тільки життя, але й творчий процес перейшли в цифровий простір сучасних медій. Початком розвитку такого роду творів можна вважати той момент, коли широкої популярності набули протоколи передачі даних HTTP, мова гіпертексту HTML, програми для створення флеш-анімації, а також браузери, які підтримували б візуальні та звукові ефекти таких творів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині розгляду дигітальної літератури присвятили свої роботи багато як мовознавців, так і літературознавців і в Україні, і поза її межами. Фундаторкою дигітального літературознавства можна вважати К. Гейлз з її книгою «Моя мати -комп'ютер» (Hayles N. Katherine [17]), адже вона однією з перших зацікавилася цифровими літературними текстами та їхніми особливостями, продиктованими специфічністю їх відтворення. Перспективи ергодичної літератури розглядав Еспен Аарсет (Aarseth Espen J. [8]), Девід М. Беррі надавав власне розуміння цифровим гуманітарним наукам (Berry David M. [9,), Дж. Девід Болтер вивчав простір сучасної творчості за допомогою цифрових технологій (Вolter J. David [11]), а Серж Бушардон із Лопез-Варелою Асунсьон намагалися взагалі встановити, що таке дигітальні твори та які шляхи їх вивчення (Bouchardon Serge, Asunción López-Varela [12]). І. Морозова досліджувала наочність у газетному інтернет-дискурсі як публіцистичному стилі дигітальної літератури [3; 4]. Натепер у сфері дигітальної літератури є розробки навіть когнітивно-методичного плану. Наприклад, В. Кардулло зі співавторами вивчали, як саме сприймаються електронні тексти, порівняно зі звичайними, під час роботи у класі [13]. Попри великий внесок цих дослідників у сферу дигітального мовознавства, розмежування жанрів дигітальної поезії взагалі та особливості поезії-коду зокрема досі не набули достатнього висвітлення, що вказує на актуальність розвідки. Актуальність роботи також
doi:10.32838/2710-4656/2021.1-2/31 fatcat:zh7al4iuqvfcjcsti56zxzuppe