Factors affecting dry matter intake and its prediction for Holstein cows

Dragan Glamocic, Goran Grubic, Nenad Djordjevic
2003 Veterinarski Glasnik  
Mnogi~inioci uti~u na konzumiranje suve materije (KSM ). Za tu-ma~enje i predvi|anje KSM predlo'eno je nekoliko teorija baziranih na fizi~koj popunjenosti lumena retikuluma i rumena, metaboli~koj povratnoj sprezi ili na potro{nji kiseonika Š39¹. Predvi|anje KSM ima fundamentalan zna~aj, zato {to se na osnovu KSM odre|uje koli~ina hranljivih materija neophodna za odr'avanje proizvodnje i zdravlja'ivotinja. Poznavanje stvarnog KSM ili precizno predvi|anje veoma je va'no za sastavljanje obroka
more » ... avljanje obroka radi izbegavanja suvi{e malog i prekomernog uno{enja hranljivih materija. Ishrana malim koli~inama hranljivih materija u obroku uzrokuje opadanje proizvodnje i negativno uti~e na zdravlje'ivotinja. Ishrana koli~inama hranljivih materija ve}im od potreba ima kao posledicu pove}anje cene obroka, izlu~ivanje pove}anih koli~ina hranljivih materija u spolja{nju sredinu i u krajnjem slu~aju, mo'e da prouzrokuje trovanje i zdravstvene probleme. Postoji vi{e modela koji slu'e za predvi|anje KSM, ali u ovome radu je predstavljeno svega nekoliko. Klju~ne re~i: krava muzara, konzumiranje suve materije. Postoji veoma izra'en interes proizvo|a~a za poznavanjem~inilaca koji uti~u na konzumiranje hrane u ishrani krava muzara, a sve radi njenog pove}anja i pove}anja prinosa mleka. Me|utim, pri tome treba da se ima u vidu da 149
doi:10.2298/vetgl0304149g fatcat:6xw57ljm6rgnnm4xwmfxsmd5ku