Research on plasma axial velocity generated by small debris accelerator coaxial gun

Gao Zhu-Xiu, Feng Chun-Hua, Yang Xuan-Zong, Huang Jian-Guo, Han Jian-Wei
2012 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.61.145201 fatcat:j6abt3znorcf3e3w53ziehxfdu