Uvodnik Editorial Približavanje smjernica stvarnim potrebama Approaching guidelines to real life

Jelaković, Fištrek Prlić, Jelaković, Bojan Jelaković, Hrvatsko Društvo Za Hipertenziju Hrvatskoga Liječničkog Zbora, Hrvatska, Medicinski Fakultet Sveučilišta U Zagrebu, Klinički Bolnički Centar Zagreb, Hrvatska Zagreb, Hrvatsko Kardiološko Društvo, Hrvatska, Bojan Jelaković, Klinički Bolnički Centar Zagreb
2017 Cardiologia Croatica   unpublished
ORcid: Bojan Jelaković, http://orcid.org/0000-0002-2546-4632 C ilj smjernica za dijagnosticiranje arterijske hipertenzije 1 jest da budu praktične i od koristi u svakodnevnom radu, što s veli-kim brojem do sada objavljenih smjernica nije bio slučaj te su ostale samo akademski spomenik jed-nomu trenutku nekoga dijela kliničke medicine. Smjernice se temelje na recentnim smjerni-cama međunarodnih stručnih društava čiji su autori detaljno prošli kroz literaturne podatke i označili razinu važnosti i
more » ... i razinu važnosti i stupnjeve dokaza. U ovom dokumentu ne navodimo razine zna-čajnosti ni stupnjeve dokaza, nego na temelju međunarodnih, relevantnih, recentnih smjer-nica jasno upućujemo na to koje pretrage treba poduzeti u određenim situacijama i koji su liječ-nici i na kojoj razini zdravstvene skrbi odgovorni i obvezni obaviti određeni opseg pretraga. Na taj način reduciramo broj informacija koje mogu od-vlačiti pozornost, a oni koje zanimaju razina zna-čajnosti i stupnjevi dokaza to uvijek mogu pro-vjeriti u referenciji međunarodnih smjernica ili u dokumentima koji su citirani na kraju smjernica. Ne navodimo ni stotine referencija na temelju kojih su pripremljene međunarodne smjernice, a time i ove, nego samo osnovne u kojima opet svatko tko je zainteresiran može naći originalnu referenciju. Na taj smo način opseg smjernica smanjili za nekoliko desetaka stranica. U navedenim je smjernicama naglasak na konkretnim postupcima i podatcima s točno navedenim graničnim vrijednostima. Većina je podataka prikazana u tablicama i postupnicima s jasnim objašnjenjima. Budući da je svrha smjernica ne samo usmje-riti i olakšati razmišljanja u svakodnevnome kliničkom radu nego i educirati, uz postupnike su postavljeni dijelovi teksta na plavoj pozadini koji podsjećaju na neka temeljna znanja. Neke T he goal of guidelines for diagnosing arterial hypertension 1 is to make them practical and useful in everyday work, which was not the case with many of the previously published guidelines that now remain only as an academic monument of one moment in the field of clinical medicine. These guidelines are based on recent guidelines from international professional societies, and their authors have conducted a detailed review of the literature, noting the levels of significance and evidence. We do not list the levels of significance or levels of evidence in this document; instead, based on international, relevant, and recent guidelines, we clearly indicate which diagnostic tests should be performed in specific situations and which physicians at what level of healthcare have the responsibility to perform a specific range of tests. In this way, we reduce the amount of distracting information, and those who are interested in the level of significance or evidence can always check that information in the references to international guidelines or documents cited at the end of the guidelines. Neither do we list the hundreds of references which provided the basis for the preparation of the international guidelines, and thus these guidelines as well; we only note the basic references which will direct anyone interested to the original references. This has allowed us to reduce the size of the guidelines by tens of pages. These guidelines emphasize concrete procedures and data with clearly specified border values. Most data is shown in tables and flowcharts with clear explanations. Since the goal of these guidelines is not only to direct and facilitate decisions in everyday clinical practice, but to educate as well, texts explain
fatcat:ndyabsivsbh3zdjxhwvtokhc5i