The issue of multiculturalism and the penal law Streszczenie

Andrzej Szwarc, Problematyka Wielokulturowości W Prawie Karnym
unpublished
Zjawisko wielokulturowości współczesnych społeczeństw, przejawiające się zwłaszcza zróż-nicowanym obywatelstwem i narodowością, zróżnicowaniem etnicznym, posługiwaniem się różnymi językami, wyznawaniem różnych religii i systemów wartości oraz przynależnością do różnych mniejszości kulturowych, objawia się także w populacji sprawców przestępstw, osób skazywanych z tytułu ich popełnienia oraz odbywających wymierzone im kary, w tym karę pozbawienia wolności. Konflikty rejestrowane w związku z tym
more » ... ne w związku z tym zjawiskiem w różnych dziedzinach życia społe-czeństw zróżnicowanych kulturowo bywają konsekwencją wymogu poszanowania lokalnej kultury i miejscowego systemu wartości-z jednej strony, poszanowania innych kultur i innych systemów wartości-z drugiej strony. Konflikty te bywają trudne do pogodzenia. W dziedzinie prawa jest to z jednej strony oczekiwane respektowanie lokalnego porządku prawnego, z dru-giej strony-usprawiedliwianie zachowań sprzecznych z tym porządkiem prawnym, podykto-wanych inną kulturą lub wyznawaniem innych systemów wartości. W tym kontekście pojawiają się pytania: czy regulacje prawa karnego uwzględniają, czy też nie uwzględniają zróżnicowań kulturowych charakteryzujących sprawców przestępstw, znaj-dując jednolite stosowanie prawa wobec każdego, bez względu na kulturowe zróżnicowania? Czy inna kultura lub inne systemy wartości powinny w jakimś choćby stopniu być uwzględ-niane w treści regulacji prawnych oraz ich stosowaniu? Stosowne rozstrzygnięcia w tym za-kresie winny być poprzedzone bardzo pogłębionym i wnikliwym ich rozważeniem. Oto nie-które z najważniejszych sfer prawa karnego, w których problematyka ta może albo powinna być przedmiotem analizy: 1 Opracowanie niniejsze jest zmodyfikowaną polskojęzyczną wersją referatu wygłoszonego w języku niemieckim podczas konferencji: Internationale polnisch-deutsch-japanisch-türkische wissenscha-ftliche Tagung "Strafrechtlicher Reformbedarf", Rzeszów-Kraków, 14-19 września 2015 r. i złożonego do druku w niemieckojęzycznej publikacji materiałów tej konferencji.
fatcat:25uqqbsihvh2nor5g6v6qufurq