Nursing Presence: A Theoretical Overview

Saliha Bozdogan Yesilot
2016 Psikiyatri Hemşireliği Dergisi  
Throughout history, the concept of presence has been discussed in the fields of psychology, philosophy, and spirituality. It was first introduced to the nursing field in the mid-1960s, and discussion has continued into the present day. Different definitions and classifications have been made from the different points of views. Concept of presence has been defined per following. According to well-known writers in nursing area, there are a numbers of different definitions for the concept of
more » ... ce. For instance, it can be a voluntary action a nurse takes when caring for patients; it can also include focusing on the moment, being physically available, and tending to patients' needs. This review aims to theoretically examine the definition, classification and presence of nursing in light of the available literature. ÖZET Varlık; psikolojide, felsefede ve spiritüel alanlarda yer almış ve tartışılmış bir kavramdır. Hemşirelikte ise varlık kavramı ilk defa 1960'lı yıllarda konuşulmaya başlanmış ve günümüze kadar çeşitli tanımlamalar ve sınıflamalar yapılmıştır. Hemşirelikte varlık; hemşirenin kendi iradesiyle gönüllü olarak hastaya yardım etmek için eyleme geçmesi, bulunulan an'a odaklanması, ulaşılabilir olması ve hastanın gereksinimlerinin karşılanması gibi özelliklerle tanımlanmıştır. Bu derlemede, varlık kavramının tanımlanması, sınıflandırılması ve hemşirenin varlığının özelliklerinin ve hastalar üzerindeki etkilerinin literatür ışığında kuramsal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Anahtar sözcükler: Hemşirelik; hemşirelik varlığı; varlık. Giriş Varlık; var olmak (presence), "her şeyden önce mevcut olmak" anlamındaki Latince "praeesse" fiilinden köken almaktadır. Kavramın Türkçe karşılığı var olma, varlık, mevcudiyet, hazır bulunma olup [1] eşanlamlısı varoluş (existence), var olmaktır (being present). [2]
doi:10.5505/phd.2016.96967 fatcat:es7zf756nvhnxlr43bvatrqiqu