Entelektüel Sermaye ve İnsan Unsurunun Sürekli Gelişimi için Alternatif Bir Yaklaşım: İnsana Yatırım Standardı (IIP)

Mehmet Merve OZAYDIN, Emine ILHAN, Mehmet Ragip BAYRAK
2015 Journal of Yasar University  
Öz: Küresel ekonomide son yıllarda yaşanan gelişmeler, uluslararası rekabeti tetikleyerek bilgi ekonomisi ve firmaların entelektüel sermaye unsurları arasında yer alan insan sermayesinin önemini artırıcı bir etki yaratmıştır. Bu doğrultuda özellikle insan kaynağına değer verme noktasında gelişmiş ülkeler yaşam boyu eğitim ve öğrenimin teşvik edilmesi hususunda ön ayak olmuşlardır. IIP Standardı, 1990 yılında İngiltere'de Ulusal Eğitim Görevlileri Birliği (National Training Task Force)
more » ... paydaşlardan uzman kişilerin katkılarıyla iş süreçlerinin personelin geliştirilmesi yoluyla düzenlenmesi ve iş performansının arttırılmasına yönelik ulusal bir çerçeve belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Çerçeveyi oluşturan göstergeler İngiltere'nin önde gelen şirketlerinin iç işleyişleri incelenerek belirlenmiştir. IIP Standardı yirmi yılı aşkın süredir İngiltere'de milli eğitim politikasının kalıcı nitelikli özelliklerinden birisi olmuştur. (Gloster ve diğerleri, 2010, 1) İngiltere'de kamu kurumlarından KOBİ niteliğindeki işletmelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan IIP Standardı, insan odaklı yönetim stratejisini benimseyerek kurumsal vizyonun paylaşılması ve çalışanların mesleki eğitim-öğrenim düzeylerinin yükseltilmesi yoluyla motivasyon ve verimlilik artışının sağlanmasını öngörmektedir. Standart, moral ve motivasyon düzeyi yüksek çalışanlardan oluşan bir örgütün orta ve uzun vadede kurumsal performans düzeyinde artış sağlayacağını varsaymaktadır. Bu çalışmanın amacı, dünyadan alınan örneklerle işletmelerin ve dolayısıyla ülkelerin küresel rekabet gücü üzerinde IIP Standardının potansiyel etkisini incelemektir. Anahtar Sözcükler: İnsana Yatırım Standardı (IIP), Entelektüel Sermaye, İnsan Sermayesi, Kurumsal Performans, Bilgi Ekonomisi. Abstract: Recent develeopments ongoing global economy triggered to international competitiveness. In this manner, as major component of knowledge-based economy and intellectual capital, importance of human capital increased. Particularly, developed economies that realize the situation, encourage life-long education and learning to add value their human capital. Investors in People (IIP) was developed in 1990 by the National Training Task Force, with expert input from stakeholders, to set out a national framework aiming to link the processes of setting business objectives with staff development to improve business performance. The framework indicators were developed from an examination of the internal practices of some of the UK"s leading companies. (Gloster et al., 2010, 1) In addition to cover corporate priorities and purposes in public services, companies, SMEs and other foundations, IIP focuses human oriented management strategy by increasing motivation, developing skills and shares corporate vision and values with all level of workers in UK. IIP assumes that high level of workers motivation leads to improve corporate performance. In this study, we aim to research corporate functions and potential benefits of IIP by examining the examples of world countries.
doi:10.19168/jyu.28151 fatcat:gn5wtazv6zds5ci6koc33pgaye