Правові Засади Діяльності Органів Публічної Адміністрації Як Суб'Єктів Адміністративно-Процесуального Права

Артеменко І. А.
2017 Zenodo  
Здійснено аналіз груп нормативно-правових актів, які є джерелом адміністративно-процесуального права та систематизовано їх за ознакою предмету правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації. Сформульовано визначення нормативно-правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації як суб'єктів адміністративно-процесуального права. Виокремлено певні кроки, які спрямовані на забезпечення дієвого правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації як
more » ... ністрації як суб'єктів адміністративно-процесуального права та створення умов для інтеграції у європейський правовий простір, а також підвищення ефективності діяльності останніх. Осуществлен анализ групп нормативно-правовых актов, которые являются источником административно-процессуального права и систематизированы по признаку предмета правового регулирования деятельности органов публичной администрации. Сформулировано определение нормативно-правового регулирования деятельности органов публичной администрации как субъектов административно-процессуального права. Выделены определенные шаги, направленные на обеспечение действенного правового регулирования деятельности органов публичной администрации как субъектов административно-процессуального права и создание условий для интеграции в европейское правовое пространство, а также повышение эффективности деятельности последних. The article analyzes the groups of normative legal acts that are the source of administrative procedural law and are systematized on the basis of the subject of legal regulation of the activities of public administration bodies. The definition of normative-legal regulation of activity of bodies of public administration as subjects of administrative procedural law is formulated. Some steps are taken to ensure effective legal regulation of the activities of public administration bodies as subjects of administrative procedural law and creation of conditions for integration into the European legal space, as well as improving the efficiency of the latter. In particular, it was [...]
doi:10.5281/zenodo.1186657 fatcat:jj4wbtw7irchjd2dtdeqjkv3qi