Extracorporeal Life Support for Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome: Review

Tülin Akarsu Ayazoğlu, Didem Onk
2015 Türk Yoğun Bakim Derneği Dergisi  
Giriş Acute respiratory distress syndrome (akut solunum sıkıntısı sendromu) (ARDS) her iki akciğeri de içine alan nonkardiyojenik özellikteki diffüz infiltrasyonla karakterize, oksijen tedavisine cevap vermeyen akut solunum yetmezliği sendromudur. ARDS ilerleyici enflamatuvar bir akciğer hastalığı olup alveolo-kapiller-membranın bozulması, alveolde ve kapiller yapılardaki değişiklikler sonucunda intertisyel, intra-alveoler ödem ve enflamasyonla seyreden karmaşık ÖZ Şiddetli acute respiratory
more » ... cute respiratory distress syndrome (akut solunum yetmezliği sendromu) (ARDS) artan pulmoner vasküler geçirgenliğin artması sonucunda, hipoksemi ve bilateral radyolojik opasiteler ile giden, azalmış akciğer komplians ile ilişkili akut diffüz, enflamatuvar akciğer hasarıdır. Extracorporeal membrane oxygenation (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) (ECMO) yenidoğan, çocuk ve yetişkinlerde görülen birincil veya ikincil solunum veya kalp hastalıklarının neden olduğu yetmezliklerde destek tedavisi olarak kullanılmaktadır. Şiddetli ARDS hastaları ECMO tedavisi için adaydırlar. Birincil geri dönüşümlü hastalıkları olan hastalarda uygulanan ECMO bir tedavi yöntemi değil, bir destek yöntemidir. ECMO tedavisi ile ilişkili olarak-mortalite, morbidite de artış, uzun süreli sakatlık ve yaşam kalitesinin düşmesi-cerrahi alan ve organ kanamaları, böbrek ve çoklu organ yetmezliği ve santral sinir sistemi problemleri görülebilir. Bu derlemede şiddetli ARDS olan hastalarda ECMO kullanımına ilişkin genel bir bakış sağlamak amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Akut solunum sıkıntısı sendromu, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, ekstrakorporeal yaşam desteği SUMMARY Patients with severe acute respiratory distress syndrome (ARDS) is an acute diffuse, inflammatory lung injury, leading to increased pulmonary vascular permeability with hypoxemia and bilateral radiographic opacities, associated with decreased lung compliance. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) has been used to support primary or secondary diseases causing respiratory or cardiac failures in newborns, children and adults. Patients with severe ARDS are candidates for ECMO therapy. ECMO is a support modality, not a treatment; it is only beneficial in patients whose primary disease is reversible. ECMO complications-which can lead to mortality, morbidity, long-term disability and reduced quality of life-include surgical and organ bleeding, renal and multiorgan failure and central nervous system problems. The aim of this article was to provide a general overview of ECMO use and outcomes patients with severe acute respiratory distress syndrom.
doi:10.4274/tybdd.35220 fatcat:kya6cd6vgrhihgliowxbxh7rn4