IT-ACTIVITIES CONCEPT FOR TAXATION PURPOSE

K.V. Solodan
2021 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
К.В., аспірант кафедри публічного права Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича У статті досліджено визначення змісту поняття ІТ-діяльності для мети оподаткування. Наголошено, що в процесі свого розвитку людство наближається до цифровізації більшості процесів. Органи державної влади різних країн світу та бізнес постають перед необхідністю адаптації до діяльності в сучасному цифровому суспільстві. ІТ-діяльність з кожним роком займає більшу частку економічної діяльності різних
more » ... країн. Це ставить перед регуляторами більшості держав питання належного правового регулювання оподаткування ІТ-діяльності, для чого необхідно розуміти зміст самого поняття ІТ-діяльності. В дослідженні проаналізовано правові та доктринальні визначення інформаційних технологій, визначено нормативно-правові акти, де вживається термінологія, що пов'язана із цифровими технологіями. Термін «інформаційні технології» охоплює широкий спектр обробки інформації та комп'ютерного обладнання в організаціях, системи інформації, інтернету, інформаційних і комунікаційних технологій та їх інфраструктуру, включаючи комп'ютерне програмне забезпечення, мережі та апаратне забезпечення, які обробляють або передають інформацію для підвищення ефективності окремих осіб та організацій, будь-які комп'ютерні програми та необхідні пакети обладнання, комп'ютерне виробництво, комп'ютерне проєктування, електронний обмін даними та планування ресурсів підприємства, що позитивно впливає на продуктивність праці. Автор доходить висновку, що складниками ІТ-діяльності для мети оподаткування є електронна комерція, криптовалютна діяльність, діяльність у сфері комп'ютерного програмування, хмарних сервісів тощо. Постійно зростає кількість ІТ-об'єктів, які можна монетизувати та, відповідно, визначити їх комерційну вартість. ІТ-діяльність для мети оподаткування, на думку автора, можна визначити як законодавчо врегульовану цілеспрямовану активність, що здійснюється з метою отримання прибутку з використанням об'єктів, створюваних комп'ютерними програмами в результаті математичних обчислень (алгоритмів), цифрових записів, віртуальних активів, технологічних платформ (соціальних мереж, промислового інтернету, месенджера, онлайн-торговельних майданчиків, інформаційних ресурсів тощо), «хмарних» комп'ютерних обчислень, доменних імен, засобів індивідуалізації цифрових пристроїв (IP-адрес, акаунтів та особистих даних у соціальних мережах). Ключові слова: ІТ, ІТ-діяльність, інформаційні технології, оподаткування, електронна комерція, криптовалюта. The article examines the definition of the content of the concept of IT activities for tax purposes. The study emphasizes that humanity is approaching the digitalization of most processes in the process of its development. Public authorities around the world and businesses face the need to adapt to today's digital society. IT activity occupies a larger share of economic activity in different countries every year. This raises the issue of proper legal regulation of IT taxation to the regulators of most countries, that is why it is necessary to understand the meaning of the concept of IT activity. The article analyzes the legal and doctrinal definitions of information technology, identifies regulations that use terminology related to digital technologies. The term information technology covers a wide range of information processing and computer equipment in organizations, information systems, the Internet, information and communication technologies and their infrastructure, including computer software, networks and hardware that process or transmit information to improve the efficiency of individuals and organizations, any computer programs and necessary equipment packages, computer production, computer design, electronic data exchange and resource planning of the enterprises, which have a positive impact on productivity. The author concludes that the components of IT activities for tax purposes are e-commerce, cryptocurrency activities, activities in the field of computer programming, cloud services, etc. The number of IT objects that can be monetized and, accordingly, determine their commercial value is constantly growing. According to the author, IT activity for tax purposes can be defined as a legally regulated purposeful activity carried out for profit, using objects created by computer programs as a result of mathematical calculations (algorithms), digital records, virtual assets, technological platforms (social networks, industrial Internet, messenger, online trading platforms, information resources, etc.), "cloud" computing, domain names, means of individualization of digital devices (IP addresses, accounts and personal data in social networks).
doi:10.32782/2524-0374/2021-8/59 fatcat:pbo5ejg4azdldpnsluslmckdq4