Διαχείριση συμπεριφοράς μαθητών με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες [article]

Αικατερίνη Γαλιώτου, Ελένη Ανδρέου, University Of Ioannina, University Of Ioannina
2015
Διαχείριση συμπεριφοράς μαθητών με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες Περίληψη Η διαχείριση συμπεριφοράς μαθητών με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες αποτελεί ένα πεδίο ευρύ και άκρως ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Η μεγάλη συχνότητα των προβλημάτων συμπεριφοράς στο μαθητικό πληθυσμό σε συνδυασμό με τις ατομικές διαφορές του κάθε παιδιού καθιστά τη διαχείρισή της συμπεριφοράς τους εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική, ενώ παράλληλα απαιτεί
more » ... αράλληλα απαιτεί σωστή οργάνωση της διδασκαλίας και διαχείριση της σχολικής τάξης. Στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν να παρουσιαστούν οι πιο ενδεδειγμένες στρατηγικές-τεχνικές πρόληψης, αλλά και προγράμματα παρέμβασης για τους μαθητές με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες και εν συνεχεία να αξιολογηθούν βάσει της αποτελεσματικότητάς τους. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε ήταν η ανασκόπηση σε ηλεκτρονικές πηγές και η επιμελής επιλογή τους, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία. Συμπερασματικά, οι υπάρχουσες επιστημονικές προσεγγίσεις προτείνεται να εφαρμόζονται συνδυαστικά, ώστε να αξιοποιούνται κατάλληλα σε επίπεδο πρόληψης αλλά και να δημιουργούνται ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά προγράμματα παρέμβασης. Οι μελλοντικές έρευνες μπορούν σε θεωρητικό επίπεδο, να εμπλουτίσουν τις αναφερόμενες πρακτικές εφαρμογές διαχείρισης συμπεριφοράς, και παράλληλα να δομήσουν πιο ολοκληρωμένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα παρεμβατικά προγράμματα. Λέξεις-κλειδιά: συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, αξιολόγηση, πρόληψη, παρέμβαση, ένταξη, διαχείριση τάξης. Abstract
doi:10.26268/heal.uoi.8626 fatcat:l6rul7ocz5gi7b2q5xmneippze