Fire veier til kvalitet. Informasjonssøking og kvalitetssikring i en digital skole

Tord Høivik
2008 Dansk biblioteksforskning  
Denne artikkelen har et enkelt og praktisk buds kap. Kvalitetssikring av nettbaserte ressurser er en op p gave for voksne fagfolk, ikke for skole-elever og ferske studenter. I stedet for å satse på generell op p læring i informasjonssøking og kildekritikk, bør skolen sørge for konkret trening og støtte til gode praktiske rutiner i læringsarbeidet - som trenger en fornuftig balanse mellom trykte kilder, digitale res surser og voksen veiledning fra foreldre, lærere og bibliotekarer. I dag krever
more » ... e voksne for mye av ele vene. Oppmerksomheten bør ikke rettes mot elevenes ferdigheter, men mot læringens kretsløp - altså orga niseringen av hele læringsprosessen i en hverdag der elevene har rik adgang til nettet og dets ressurser. Effektiv og engasjerende læring krever utviklingstil tak på mange nivåer samtidig - fra den enkelte elev, lærer, klasse og skole til de store nasjonale systeme ne og aktørene som produserer, formidler og tilret telegger læringsressurser for praksisfeltet.
doi:10.7146/danbibfor.v4i1.97526 fatcat:i3hyafkjczbchfvl7mhrxlddo4