Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών Ανάπτυξης Λογισμικού

Παναγιώτης Δημητρίου Τσότσος
2019
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος Πληροφορική & Διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Σκοπός της εργασίας είναι η αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών της εγχώριας αγοράς παραγωγής λογισμικού κατά την πρόσφατη πενταετία 2012 έως 2017 . Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος μελέτης καθώς αποτελεί τον κορμό της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 2008 και φτάνει ως τα πιο
more » ... αποτελέσματα των εταιρειών.Στην σύγχρονη εποχή της ψηφιοποίησης και των αυτοματισμών οι εταιρείες αυτές παρουσιάζουν δυναμική εξέλιξη. Η παραγωγή λογισμικού και προώθηση του περικλείει πολλούς παράγοντες . Η συνεχής και μακροχρόνια έρευνα και ανάπτυξη , οι εργατοώρες, το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται με την συνεχή εκπαίδευση του καθώς και η τελική πώληση είναι στοιχεία που δεν απεικονίζονται εύκολα αλλά είναι καίριοι παράγοντες για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρητική προσέγγιση γενικότερα για τον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην παγκόσμια. Στην συνέχεια της εργασίας και στο 2ο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και στο 3ο κεφάλαιο τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία (αριθμοδείκτες) με τους επιμέρους παράγοντες τους. Έπειτα στο 4ο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των εταιρειών οι οποίες επιλέχθηκαν για ανάλυση. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες αυτές δεν παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία παρά μόνον ότι όλες είναι εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και παράγουν το δικό τους λογισμικό. Κάθε εταιρεία παράγει λογισμικό που αφορά διαφορετικό κλάδο της αγοράς, ανήκοντας όμως όλες στον κλάδο ΤΠΕ. Τέλος ακολουθεί η ανάλυση και τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών με συγκεντρωτικούς πίνακες και διαγράμματα για κάθε εταιρεία κατά την διάρκεια μελέτης τους. Οι αριθμοδείκτες που εφαρμοστήκανε και αναλυθήκανε είναι δέκα στο σύνολο τους με σκοπό να μας δώσουν μια όσο το δυνατόν [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.305278 fatcat:zzgtl3p4gfhtxnl56o22l6wle4