Bir Karbon Tutulum Depolama Teknolojisi-Oksiyanma'nın Akışkan Yataklı Sistemde Deneysel Olarak İncelenmesi

Ufuk KAYAHAN
2020 Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik  
Öz Artan dünya nüfusu enerji taleplerinde de artış eğiliminin sürmesine neden olmaktadır. Önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde fosil yakıtların enerji talebini karşılamada kullanılmaya devam edeceği ön görülmektedir. Fosil yakıt kullanımından kaynaklanan atmosferik CO2 konsantrasyonundaki artışı kontrol altında tutabilmek için farklı teknolojiler önerilmektedir. Oksi-Yanma bu teknolojiler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada seçilen bir Türk Linyiti (Tunçbilek) 30kWth kapasiteli
more » ... kWth kapasiteli dolaşımlı akışkan yataklı bir yakıcıda oksi yanma ve hava ile yanma koşullarında yakılmıştır. Yapılan testler sonucunda oksi yanma koşullarında kuru bazda %88 oranında CO2 içeren bir baca gazı elde edilmiştir. Ayrıca oksi yanma koşullarında hava ile yanma koşullarına göre daha düşük NOx emisyonu ortaya çıktığı görülmüştür. Abstract Energy demand is expected to increase because of increasing world population. Fossil fuel will still play important role to meet this demand in next decades. It is upmost important to keep atmospheric CO2 concantration rise caused by fossil fuel usage under control. Oxy combustion is seen as a promising technology to control atmospheric CO2 concentration. In this study a selected Turkish Lignite (Tunçbilek) was combusted in a 30kWth circulating fluidized bed combustion system under both air and oxy combustion conditions. 88% CO2 concentration was observed in flue gas at dry basis during Oxy combustion. Results also indicate that NOx emissions in oxy combustion are lower than that in air combustion.
doi:10.21205/deufmd.2020226606 fatcat:b6hz4hpztng5xpv6b2p32snlvi