STRUKTURA CZYNNIKOWA WYDOLNOŚCI BEZTLENOWO-TLENOWEJ KOSZYKARZY NA ETAPIE SPECJALISTYCZNEGO BAZOWE-GO PRZYGOTOWANIA

Tadeusz Huciński, Roman Tymański, Smulskij Akademia, Wychowania Fizycznego, Sportu, Gdańsku
unpublished
Adnotacja. Zbadano wydolność beztlenowo-tlenowej u 12 koszy-karzy zespołu AWFiS Gdańsk. Ustalono strukturę czynnikową stanu systemu energetycznego w organizmie zawodników i wyznaczono wiodące wskaźniki dla czołowych czynników. W ogólnej struktu-rze wydolności beztlenowo-tlenowej wyłoniono pięć głównych czynników, których udział w ogólnej charakterystyce możliwości energetycznych badanych zawodników wynosi 89,5%. Dla każdego czynnika wyznaczono jego udział procentowy w ogólnej charak-terystyce
more » ... ruktury, następnie nadano umowne oznaczenia a także określono najbardziej informacyjne wskaźniki i odpowiadające im średnie wartości. Słowa kluczowe: koszykarzy, wydolność beztlenowo-tlenowa, struktura czynnikowa. Annotation. Tymanski R., Smulskij V. Factors of the structure of anaerobic-aerobic productivity of basketball players at the stage of special basic preparation. The aerobic-anaerobic productivity of the AWF&S team basketball players (n=12) were estimated. Factors of the structure of athletes' energy system state and the basic indices of leading factors were evaluated. Key words: basketball players, anaerobic-aerobic productivity, factors of structure. Анотація. Тиманьські Р., Смульський В. Чиникова струк-тура анаеробно-аеробної продуктивності баскетболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Досліджували стан анаеробно-аеробної продуктивності у 12 баскетболістів команди АФВіС (Гданьськ). Визначено чиникову структуру стану енер-гетичної системи в організмі спортсменів і провідні показники для кожного з чиників. У загальній структурі виявлені головні показники, які характеризують загальні енергетичні можливості спортсменів. Для кожного показника виявлений його відсотко-вий вклад у загальну структуру. Надано рекомендації й підкрес-лені важливі інформаційні показники середнього рівня. Ключові слова: баскетболісти, анаеробно-аеробна продуктив-ність, чиникова структура. Аннотация. Тыманьски Р., Смульский В. Факторная струк-тура анаэробно-аэробной производительности баскетбо-листов на этапе специализированной базовой подготовки. Исследовали состояние анаэробно-аэробных возможностей 12 баскетболистов команды АФВиС (Гданьськ). Установлена фак-торная структура состояния системы энергетического обеспече-ния в организме спортсменов и ведущие показатели для каждого из факторов. В общей структуре выявлены главные показатели, которые характеризуют общие энергетические возможности спортсменов. Для каждого показателя выявлен его процентный вклад в общую структуру. Надано рекомендации и подчеркнуты важные информационные показатели среднего уровня. Ключевые слова: баскетболисты, анаэробно-аэробная произво-дительность, факторная структура. Wprowadzenie Jak wiadomo, koszykówka należy do dyscyplin sportu o zmiennej intensywności, związanej z koniecz-nością krótkotrwałych wysiłków mięśniowych reali-zowanych w warunkach beztlenowego pozyskiwania energii [2]. Jednak mimo to, sportowcy uprawiający koszykówkę powinni również charakteryzować się odpowiednimi możliwościami w zakresie wydolności tlenowej, zapewniającej ekonomiczność wykonywania ćwiczeń oraz efektywność przebiegu procesów odno-wy po znacznych obciążeniach fi zycznych. Dlatego w pełni uzasadnione jest, że dla zapewnienia wysokiego poziomu przygotowania fi zycznego jako jednego z najważniejszych czynników efektywności szkolenia sportowego, koszykarze powinni dysponować odpo
fatcat:zcurtb2c4vakjk327qbxmbjoxe