A hybrid model for measuring the efficiency of transport infrastructure projects
Hibridni model za merenje efikasnosti saobraćajnih infrastrukturnih projekata

Anis Ivanović, Dragana Macura, Nikola Knežević
2019 Tehnika  
Hibridni model za merenje efikasnosti saobraćajnih infrastrukturnih projekata ANIS S. IVANOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Originalni naučni rad Saobraćajni fakultet, Beograd UDC: 656:005.8 DRAGANA V. MACURA, Univerzitet u Beogradu, DOI: 10.5937/tehnika1906849I Saobraćajni fakultet, Beograd NIKOLA LJ. KNEŽEVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd U cilju povećanja uspešnosti saobraćajnih projekata potrebno je razviti adekvatne modele za upravljanje performansama. Elementi ovih
more » ... ela su ključni indikatori performansi (KPI), pomoću kojih se meri uspešnost projekata. U ovom radu se predlaže hibridni model za merenje efikasnosti saobraćajnih infrastrukturnih projekata javno-privatnog partnerstva korišćenjem ključnih indikatora performansi koji su definisani u skladu sa procenjenim uticajem zainteresovanih strana. Autori su predložili primenu ANP i PCA pristupa. Razvijeni hibridni PCA-DEA model primenjen je na primeru procene efikasnosti aerodroma u Sarajevu za 2017. godinu. Rezultati su pokazali da je aerodrom Sarajevo relativno neefikasan. Relativno efikasan nivo performansi aerodrom Sarajevo može ostvariti i sa 22% manjim ulazima/većim izlazima. Ključne reči: metrički indikatori, merenje performansi saobraćajnih infrastrukturnih projekata, efikasnost, uticaj zainteresovanih strana, KPI, ANP, PCA-DEA SUMMARY A HYBRID MODEL FOR MEASURING THE EFFICIENCY OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS Adequate performance management models need to be developed to increase the success of transportation projects. Elements of these models are key performance indicators (KPIs) that measure project success. This paper proposes a hybrid model for measuring the efficiency of public-private partnerships transport infrastructure projects using key performance indicators that are defined in accordance with the estimated stakeholder influence. The authors suggested the application of ANP and PCA approaches. The developed hybrid PCA-DEA model was applied to evaluate the efficiency of Sarajevo airports in 2017. The results showed that Sarajevo Airport is relatively inefficient. Sarajevo Airport can achieve a relatively efficient level of performance with 22% smaller inputs/higher outputs.
doi:10.5937/tehnika1906849i fatcat:7osss6pk7nep7kctzulokwtebm