FAMILY NARRATIVES AS A MEANS OF ORGANIZING FAMILY SYSTEM AND THE AWARENESS OF FAMILY EXPERIENCE

2003 unpublished
М у х і н а Л. М. Проблема емоційного вигоряння співробітників кримінально-виконавчої системи На сучасному етапі розвитку українського суспільства в умовах соціально-економічної не-стабільності, конкуренції на ринку праці, соціа-льних стресів зростають вимоги до професіона-лізму особистості. Однак, далеко не кожний мо-же адаптуватися, ефективно здійснювати свою професійну діяльність і виконувати соціальну роль, а тому зростає ймовірність розвитку не-сприятливих психічних станів. Зі зростанням
more » ... мог до професіоналізму зростають і професій-ні навантаження на особу. Все це збільшує ризик емоційного вигоряння у майбутнього фахівця. Сучасні психологічні дослідження підтвер-джують, що до категорії працівників, найбільш підданих ризику виникнення та розвитку емо-ційного вигоряння, відносяться люди, професія яких відноситься до типу «людина-людина». До цієї категорії відносяться й пенітенціарні служ-бовці, професійна діяльність яких має ряд специ-фічних особливостей, ускладнена безліччю нега-тивних чинників [16]. Її успішність визначається не тільки й не стільки професійними знаннями, скільки вміннями реалізувати їх у своїй діяльно-сті за рахунок розвитку професійно-важливих особистісних якостей. Особливо це стосується тих відділів КВС, представники яких безпосеред-ньо спілкуються з засудженими. У даний час проведені численні дослідження, присвячені синдрому емоційного вигоряння у представників різних професій, описані його симптоми, фази розвитку, причини виникнення (С. та ін.). Пропонуються схеми його подолання, в основному психокорегуючого хара-ктеру, та відзначається необхідність психологіч-ного супроводу соціальних професій. У той же МОРОЗ Р. А. СЕМЕЙНЫЕ НАРРАТИВЫ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ И ОСОЗНАНИЕ СЕМЕЙНОГО ОПЫТА В статье охарактеризовано понятие «семейные нарративы». Определены внутренние составляющие-семейные мифы, легенды, роли, стабилизаторы, границы, подсистемы и приведены примеры семейных нар-ративов. Ключевые слова: нарратив, истории, нарративная психология, семейный опыт, семейные мифы, семейные легенды, семейные темы, семейные правила, стандарты взаимодействия. MOROZ R. A. Стаття надійшла до редколегії 03. 02. 2014 року. УДК 159.9 МУХІНА Л. М. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв) ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ СПІВРОБІТНИКІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ У статті здійснено теоретичний огляд вітчизняних та зарубіжних робіт, присвячених проблемі емоційного вигоряння співробітників кримінально-виконавчої системи (КВС). Визначено, що емоційне вигоряння співробітників КВС має свої причини виникнення та специфіку перебігу. З'ясовано, що рівень емоційного вигоряння співробітників КВС залежить від індивідуально-психологічних характеристик співробітників та від морально-психологічного клімату, у якому вони працюють. Ключові слова: емоційне вигоряння, працівники кримінально-виконавчої системи, професійна діяльність, стрес. Збірник наукових праць. П С И Х О Л О Г I Ч Н I Н А У К И Випуск 2.12 (103)
fatcat:mu52h3debbcyvpqmel6puzrxue