Analysis of Bisphenol A Diglycidyl Ether in Edible Oil Containing Canned Fish with LC/LC Fluorescence Detector

Yoko UEMATSU, Masako HIROKADO, Keiko HIRATA, Kohichi ITO, Sukeji SUZUKI
1998 Shokuhin Eiseigaku Zasshi  
doi:10.3358/shokueishi.39.135 fatcat:5vsh7lzdh5bidfikkgtohqqx2y