Η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως τις τελευταίες δεκαετίες από τη σκοπιά της εγκληματολογίας και της κοινωνιολογίας του δικαίου.:

Δέσποινα Παναγιώτη Παπαδογούλα
2013
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης της την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Η εξέταση του εν λόγω εγκλήματος επιχειρείται από το πρίσμα της εγκληματολογίας αλλά και της κοινωνιολογίας του δικαίου. Κατά την ποινική προσέγγιση της ανθρωποκτονίας αναλύονται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα η αντικειμενική υπόσταση, η υποκειμενική υπόσταση και η προβλεπόμενη ποινική κύρωση. Επίσης γίνεται μνεία στη διάκριση της εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας με βάση τη συνδρομή ή όχι του
more » ... τηρίου του βρασμού ψυχικής ορμής. Στη συνέχεια παρατίθενται βασικές θεωρίες (βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές) που αποπειράθηκαν να εντοπίσουν τους γενεσιουργούς παράγοντες του εγκλήματος. Ακολουθεί η σύντομη επισκόπηση ερευνών με αντικείμενο μελέτης την ανθρωποκτονία από πρόθεση κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Από τα ερευνητικά πορίσματα αντλούνται συμπεράσματα για τους λόγους τέλεσης του εγκλήματος, για τη σχέση των πρωταγωνιστών του (δράστη και θύματος) καθώς και για τα χωροχρονικά πλαίσια διάπραξής του. Από την εγκληματολογική θεώρηση της ανθρωποκτονίας δε θα μπορούσε να λείψει η αναφορά μας στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας την προβάλλουν όπως το πράττουν για τη βίαια εγκληματικότητα εν γένει. Στη συνέχεια αναλύονται ζητήματα σχετικά με την απονομή ποινικής δικαιοσύνης από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας του δικαίου. Για παράδειγμα ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν τη στάση των δικαστικών λειτουργών κατά το σχηματισμό της δικανικής κρίσης, πώς αυτοί αντιλαμβάνονται το ρόλο τους καθώς και ποιες οι απόψεις τους για τη λειτουργία της ποινής. Με επισκόπηση των δεδομένων από σχετικές έρευνες εξάγονται συμπεράσματα και για τη στάση των κοινωνικών μελών απέναντι στην ποινή. Τέλος, διατυπώνεται ένας προβληματισμός για το ποια είναι η πιο ορθολογική και αποτελεσματική αντεγκληματική πολιτική καθώς και μία πρόταση αντιμετώπισης της ανθρωποκτονίας σε επίπεδο πρόληψης και με τη συμμετοχή των βασικότερων παραγόντων κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο και μέσα μαζικής επικοινωνίας).
doi:10.26262/heal.auth.ir.134392 fatcat:lzeljvdj7ndjjpczwnwly2szra