پزشکی مبتنی بر شواهد؛ قسمت سوم: نسبت درست نمایی مثبت و منفی تست های تشخیصی

Alireza Baratloo, Saeed Safari
2015 Ṭibb-i urzhāns-i Īrān  
در دو شماره قبلی مجموعه مقالات آموزشی مجله طب اورژانس ایران بخشی از خصوصیات غربالگری تست های تشخیصی شامل حساسیت، ویژگی، دقت و همچنین ارزش اخباری مثبت و منفی توصیف شده و نحوه محاسبه آنها نیز بیان گردید. در قسمت سوم این مجموعه قصد داریم تا به توصیف نسبت درست نمایی مثبت و منفی (Positive and Negative Likelihood Ratios (LR))که از مهمترین شاخص های کارکردی تست های تشخیصی محسوب می شوند، بپردازیم.
doi:10.22037/ijem.v2i4.10047 doaj:dae1a6ec352f44dc9f1a29d41ccd97fd fatcat:wawxti3ervbt3ne4rgg3k6pzve