Barrierer for det gode ph.d.-forløb og udvikling af et cafétilbud i biblioteket

Lone Bredahl Jensen, Katrine Astrup Jacobsen, Kamilla Jensen Husen
2018 Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift  
Denne artikel formidler et projekt, der blev gennemført i Syddansk Universitetsbib-liotek for at udvikle et støttetilbud til ph.d.-studerende. Projektet skulle dels afdæk-ke interessen, dels udvikle tilbuddets nærmere form og indhold. En bagvedliggende tanke var, at tilbuddet – for at blive en succes – skulle adressere de barrierer, ph.d.-studerende oplever i deres ph.d.-forløb. Personlige interviews med ph.d.-studerende pegede på dårlig vejlederrelation, un-dervisningspres og manglende
more » ... til egen organisation og rettigheder som nogle af de oplevede barrierer. Konsekvenserne var bl.a. oplevede dårlige kompe-tencer i tidsstyring og informationssøgning samt, på den psykosociale side, ensom-hed, faglig usikkerhed og dårlig trivsel. På den baggrund har biblioteket udviklet et cafétilbud med det formål at understøt-te fagligt og socialt netværk blandt ph.d.-studerende på tværs af fagområder. Det er forventningen, at projektets metode og resultater kan være til inspiration for andre, der er i berøring med studerende og ph.d.-studerende, f.eks. gennem vejled-ning eller andre supportfunktioner på videregående uddannelsesinstitutioner.
doaj:81d2d7c00e064772a744a50dc3c17222 fatcat:ecgmglehgjc2zoazxjoabs5tb4