Provider's liability for violations of copyright and related rights: national and international specifics

Mykhailo Bazhenov, Ternopil National Economic University
2017 Aktual'ni problemi pravoznavstva  
Проаналізовано національний та іноземний досвід правового регулювання відповідальності провайдерів у випадках порушення авторських і суміжних прав у мережі Інтернет. Здійснено дослідження національних та іноземних законодавчих актів не лише у сфері авторського та суміжного права, але й у сферах телекомунікацій і електронної комерції. Зроблено висновок про суттєві відмінності у питанні притягнення до відповідальності провайдерів у національній та іноземній практиці, необхідності термінового
more » ... ння змін до законодавства у сфері авторського права та суміжних прав, а також поміркованого застосування кращого іноземного досвіду у цій сфері. Ключові слова: авторське право і суміжні права, порушення, глобальна мережа Інтернет, провайдер, контент, хостинг, кешування. Бажэнов М. Национальные и иностранные особенности ответственности провайдеров за нарушение авторских и смежных прав Проанализировано национальный и зарубежный опыт правового регулирования ответственности провайдеров в случаях нарушения авторских и смежных прав в сети Интернет. Проведено исследование национальных и иностранных законодательных актов не только в сфере авторского и смежных прав, но и в сферах телекоммуникаций и электронной коммерции. Сделан вывод о существенных различиях в вопросе привлечения к ответственности провайдеров в национальной и иностранной практике, необходимости срочного внесения изменений в законодательство в сфере авторского права и смежных прав, а также умеренного применения лучшего зарубежного опыта в этой сфере. Ключевые слова: авторское право и смежные права, нарушения, глобальная сеть Интернет, провайдер, контент, хостинг, кэширование. Bazhenov M. Provider's liability for violations of copyright and related rights: national and international specifics The national and international legal regulation of provider's responsibility in cases of infringement of copyright and related rights in the Internet is analyzed. The author carries out research on national and foreign legislative acts not only in the field of copyright and related rights, but also in the telecommunications and e-commerce sectors. The author concluded that there are significant differences in the issue of bringing the providers to national and foreign practices, the urgent need to amend the legislation in the field of copyright and related rights, as well as the modest application of the best foreign experience in this area.
doi:10.35774/app2017.03.105 fatcat:i6vvkd4a6rdgxewwlzps7p3ayi